Spring naar content

Cao’s en functiewaardering

In een cao staan de wettelijke regels en arbeidsvoorwaarden die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk dat u en uw medewerkers goed op de hoogte zijn van de cao en dat u de minimale afspraken volgt. U mag altijd in positieve zin afwijken voor een medewerker, maar andersom niet.

Snel naar…

Veelgestelde cao-vragen voor werkgevers

We hebben diverse veelgestelde cao-vragen voor werkgevers op een rij gezet. Onder andere over salaris, vakantie, ziekte en scholing.

Naar de veelgestelde vragen

De verschillende Cao’s op een rij

Voor onder andere doktersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van uw praktijk geldt de Cao Huisartsenzorg. Deze cao regelt ook de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de huisartsenpost.
Bekijk de Cao Huisartsenzorg.

De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor alle in Nederland werkzame huisartsen in dienst van een huisarts.
Bekijk de Cao Hidha

Bent u werkzaam bij een gezondheidscentrum? De Cao Gezondheidscentra/AHG is opgezegd door de werkgeverspartij en dus formeel niet meer van toepassing.

Voor huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum geldt voorlopig nog de zogeheten ‘nawerking’ van de Cao Gezondheidscentra/AHG. Dat wil zeggen dat deze verouderde cao geldt, totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. In de praktijk betekent dit, dat u de AHG nog wel kunt gebruiken als hulpmiddel om richting te geven aan de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Juridisch gezien is hier echter geen verplichting toe. Op de website van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband vindt u meer informatie en ziet u de oude Cao Gezondheidscentra/AHG.

Voor alle overige medewerkers van een gezondheidscentrum is de Cao Gezondheidscentra op 1 juni 2019 overgegaan in de Cao Huisartsenzorg.

Bent u huisarts in opleiding? Dan geldt voor u de cao die is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding. Deze cao vindt u op de website van de SBOH.

Over de Handreiking Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ)

In de Handreiking FWHZ vindt u een omschrijving van de veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Met daaraan gekoppeld een passende inschaling. Ook helpt de handreiking u om overige functies – en functies die in takenpakket afwijken van de veelvoorkomende functies – marktconform te belonen, op basis van een referentiematrix.

In de Handreiking FWHZ leest u terug: indelen van functies en hoe om te gaan met bezwaar. Ook vindt u er voorbeeldbrieven om u op weg te helpen. Bijvoorbeeld hoe u als werkgever kunt reageren op een heroverwegingsverzoek van uw medewerker, om de functie opnieuw in te delen.

Nieuws

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft eveneens ingestemd met het bereikte resultaat. De Cao Hidha gaat daarmee met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.

Meer nieuws

Dit doet de LHV voor u

De LHV is betrokken bij de Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha. De onderhandelingen vinden plaats tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De LHV zit aan tafel namens de huisarts als werkgever (de praktijkhouders dus). De huisartsen als medewerker worden vertegenwoordigd door de Landelijke Vereniging Artsen in Dienstverband (LAD). Ook zijn we betrokken bij de totstandkoming van de Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ).

Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO).

Wij zetten ons samen met alle partijen in om de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector om te werken te laten zijn en blijven. Daarmee vullen we een belangrijke voorwaarde in om nu en in de toekomst voldoende gemotiveerde medewerkers te hebben om huisartsenzorg aan alle Nederlanders te kunnen blijven leveren. Dat vraagt om goede en gezonde arbeidsvoorwaarden. Maar ook om het vormgeven modern werkgeverschap, oog voor duurzame inzetbaarheid, opleidingsmogelijkheden en innovaties.

Bekijk ook uit tijdschrift De Dokter

Wilt u iets opzoeken in de cao? Weten of vakantiedagen moeten worden uitbetaald? En wat precies het verschil is tussen doktersassistent A en B? Op de net gelanceerde cao-app voor de huisartsenzorg vindt u meteen de informatie die u nodig hebt. En meer. Want de app biedt ook inspiratie voor een goed gesprek met medewerkers over duurzame inzetbaarheid.

Staat u er bewust bij stil hoe u medewerkers gemotiveerd, gezond en betrokken houdt? Of gaat u er in de drukte van alledag doorgaans vanuit dat dat ‘wel goed zit’? Duurzame inzetbaarheid is geen vanzelfsprekendheid, blijkt uit enkele praktijkverhalen. ‘Als werkgever moeten we vanaf dag één coachend in gesprek zijn met medewerkers.’