Spring naar content

Cao’s en functiewaardering

In een cao staan de wettelijke regels en arbeidsvoorwaarden die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk dat je zelf en je medewerkers goed op de hoogte zijn van de cao en dat je de minimale afspraken volgt. Je mag altijd in positieve zin afwijken voor een medewerker, maar andersom niet.

Snel naar…

Cao voor aios, cao gezondheidscentra en cao voor alle huisartsen in loondienst

Lees alles in de uitklapjes.

Ben je huisarts in opleiding? Dan geldt voor jou de cao die is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding. Deze cao vind je op de website van de SBOH.

Ben je werkzaam bij een gezondheidscentrum? De Cao Gezondheidscentra/AHG is opgezegd door de werkgeverspartij en dus formeel niet meer van toepassing.

Voor huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum geldt voorlopig nog de zogeheten ‘nawerking’ van de Cao Gezondheidscentra/AHG. Dat wil zeggen dat deze verouderde cao geldt, totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. In de praktijk betekent dit, dat je de AHG nog wel kunt gebruiken als hulpmiddel om richting te geven aan de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Juridisch gezien is hier echter geen verplichting toe. Op de website van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband vind je meer informatie en zie je de oude Cao Gezondheidscentra/AHG.

Voor alle overige medewerkers van een gezondheidscentrum is de Cao Gezondheidscentra op 1 juni 2019 overgegaan in de Cao Huisartsenzorg.

Stappen voorwaarts richting één cao voor huisartsen in loondienst

22 januari 2024

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen in loondienst, een traject waarin we samenwerken met InEen en de LAD om tot een voorstel te komen. Met de nieuwe cao willen de cao-partijen een instrument in handen krijgen waarmee een eigentijds en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket beschikbaar komt voor alle huisartsen werkzaam in loondienst.

De LHV vindt één cao voor huisartsen in loondienst een belangrijke ontwikkeling omdat hopelijk meer huisartsen zich zullen verbinden aan een vaste praktijk en patiëntenpopulatie (als praktijkhouder of door in loondienst te gaan). De verwachting is dat hiermee het werken in loondienst een aantrekkelijke stap is voor huisartsen en dat het in dienst nemen van een huisarts aantrekkelijk is voor praktijkhouders.

Kort voor de zomer van 2023 hebben de LHV, InEen en de LAD de visie- en ontwerpgesprekken over één nieuwe cao voor huisartsen in loondienst afgerond. Er is nu een concrete uitwerking op hoofdlijnen van de werkingssfeer en het karakter, de opbouw en de inhoud van de beoogde nieuwe cao. En er liggen voorstellen hoe we de beide huidige cao’s (de Cao Hidha en de voormalige Cao AHG) daarin kunnen harmoniseren. Daarmee zijn de onderhandelingen voor één nieuwe cao voor huisartsen in loondienst ingegaan. Ons streven is om op 1 mei 2024 een nieuwe cao te hebben voor alle huisartsen in loondienst.

De LHV vertegenwoordigt bij de onderhandelingen de praktijkhouders. Maar ook hidha’s en hid’s zijn lid van de LHV en we vinden het belangrijk dat er ook voor hen een goede cao komt. Daarom hebben we een klankbordgroep van huisartsen in loondienst opgezet, die met ons meedenkt en die wij ondersteunen in hun aandeel in de onderhandelingen, ook al kunnen we hen formeel niet vertegenwoordigen in die onderhandelingen. Daarnaast houden we peilingen onder praktijkhouders en huisartsen in loondienst om ons te voeden. In januari hielden we bijvoorbeeld een peiling over het duurzaam inzetbaarheid budget uit de huidige Cao Hidha, als input voor de onderhandelingen over zinvolle maatregelen.

Op dit moment zijn de onderhandelingen volop gaande en wordt er gewerkt aan een mooi eindproduct.

Verder op weg naar één cao voor huisartsen in loondienst; terugkoppeling derde bijeenkomst

15 december 2022

Tijdens de derde bijeenkomst op 6 december jl. hebben LHV, Ineen en de LAD de gesprekken over de nieuwe cao voortgezet. Daarbij is door de partijen verder gesproken over de kaders en is een procesafspraak gemaakt over het vervolg.

Zo is verder gesproken over:
– de doelstelling (wat willen we bereiken met de cao?)
– de reikwijdte van de cao (welke werkgever willen we laten “vallen” onder de cao?)
– het karakter van de cao (welke vorm past het beste bij de doelstellingen; minimum of standaard?)
– de mate van detaillering van de nieuwe cao (welke thema’s willen we centraal regelen in de cao? In hoeverre vinden we het mogelijk maken van maatwerk gewenst?).

Lees meer in de terugkoppeling van het overleg.

Hoe verder?
Het resultaat van dit gesprek wordt nu door de procesbegeleider FWG Progressional People uitgewerkt. Elke partij bespreekt voor 24 januari 2023 deze uitwerking intern met betrokkenen uit de eigen achterban. Daarvoor hebben de LHV, Ineen en LAD ieder een eigen vorm (“denktank”, “werkgroep” of “panel”) ingericht. Op basis van de ‘interne’ uitkomsten zetten de partijen het gesprek voort. Op deze wijze kan het traject met oog voor alle belangen zorgvuldig worden doorlopen.

Toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket
Met de nieuwe cao willen de cao-partijen een instrument in handen krijgen waarmee een eigentijds en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket beschikbaar komt voor alle huisartsen werkzaam in loondienst. Als basis hiervoor dient een gezamenlijk te formuleren visie op de ontwikkeling van de huisartsen(zorg) en de betekenis daarvan voor de arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden van deze huisartsen.

Op 24 januari as. praten de partijen verder aan de hand van de feedback uit de interne besprekingen. Een concreet voorstel voor één cao voor huisartsen in loondienst willen partijen uiterlijk 1 juli 2023 beschikbaar hebben.

Verder op weg naar één cao voor huisartsen in loondienst; terugkoppeling tweede bijeenkomst

31 oktober 2022

Op 30 juni jl. hebben InEen, de LHV en de LAD in een gezamenlijke startbijeenkomst de eerste
stappen gezet in het traject om te komen tot één cao voor huisartsen in loondienst. Deze
bijeenkomst kreeg op 18 oktober jl. een vervolg. In deze werksessie hebben partijen gesproken over het proces naar en over de vorm en inhoud van de nieuwe cao.

1 juli 2023
Voor wat betreft het proces hebben de partijen de doelstelling bevestigd om uiterlijk op 1 juli 2023
een zgn. onderhandelbaar resultaat, een concreet voorstel, voor één cao voor huisartsen in
loondienst te hebben. Op basis daarvan kunnen cao-partijen de formele onderhandelingen starten.
Om dit te realiseren zijn tot begin juni 2023 zes-wekelijkse werksessies gepland waarin stapsgewijs
gewerkt wordt aan het opbouwen van een concreet voorstel voor een nieuwe cao. Gedurende deze
periode krijgen de achterbannen van de partijen in een gezamenlijk bericht een update over de
voortgang.

Bespreekpunten werksessie
In de werksessie van 18 oktober jl. hebben de partijen gesproken over een gezamenlijke visie op de
nieuwe cao en over de pijlers waarop de beoogde cao vorm en inhoud kan krijgen. Daarbij stonden
de volgende vragen centraal:

  • Waarom willen we deze nieuwe cao? Waarom willen we met het instrument cao de arbeidsvoorwaarden van huisartsen in loondienst regelen?
  • Wat willen we met deze cao realiseren?
  • Wat is het karakter van de cao die daarbij past?
  • Wat moet het bereik van deze cao zijn? Voor wie en wanneer is deze cao van toepassing?
  • Wat betekenen ontwikkelingen in de eerste lijn en de beloningsvoorkeuren van huisartsen voor de inhoud van de cao? Welke regelingen en arbeidsvoorwaarden passen daarbij?
  • Wat zou een passende vorm voor de beoogde cao zijn?

In de volgende werksessie van 6 december a.s. gaan partijen hierop door.

Betrokkenheid achterbannen
Partijen hebben ook besproken hoe de concrete betrokkenheid van de achterbannen georganiseerd kan worden. Iedere partij zal hiervoor een eigen klankbordgroep inrichten waaraan op gezamenlijk vast te stellen momenten in het proces inhoudelijke input en feedback gevraagd zal worden.

Op weg naar 1 cao voor huisartsen in loondienst

14 juli 2022

Sinds 2020 hebben wij met InEen en de LAD gesproken over de wenselijkheid en mogelijkheden om te komen tot 1 cao voor alle huisartsen in loondienst. Mede aanleiding hiervoor is de beëindiging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019. Sinds dat moment hebben de huisartsen in loondienst in de gezondheidscentra geen actuele collectieve arbeidsvoorwaardenregeling meer.  

In opdracht van de 3 partijen heeft AWVN de (juridische) mogelijkheden en knelpunten in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten hebben partijen vastgesteld dat het en mogelijk en gewenst is om het traject voort te zetten voor een cao voor alle huisartsen die in loondienst werkzaam zijn.

Op weg naar een nieuwe cao

Op 30 juni 2022 hebben InEen, de LHV en de LAD de eerste stap gezet. Met ondersteuning van de adviseurs van FWG Progressional People is in de startbijeenkomst gesproken over hoe de partijen dit traject willen inrichten, hoe ze met elkaar willen werken en wat er concreet in dit traject nodig is om te komen tot een nieuwe cao.

Het komen tot een nieuwe cao vergt het nodige. De partijen hebben daarom afgesproken een periode van een jaar voor dit traject te nemen, met de ambitie om 1 juli 2023 een conceptresultaat te kunnen voorleggen. Verder is afgesproken dat de achterbannen met regelmaat worden geïnformeerd en tussentijds over specifieke onderwerpen worden geraadpleegd.

Na de zomer gaan de partijen verder met de gesprekken. Op de agenda staat hierbij een vervolg op de bespreking over het ambitieniveau van de cao en wat dit betekent voor de vorm en de inhoud van de cao. Verdere informatie volgt na deze bijeenkomst.

Veelgestelde cao-vragen voor werkgevers

Op hoeveel uur scholing hebben medewerkers recht? Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering? Wat zijn de afspraken over pauzes?

Hoe komt een cao tot stand?

Cao’s hebben een looptijd die de cao-partijen onderling afspreken. Bij de Cao Huisartsenzorg zijn van werknemerskant betrokken: de NVDA, de NVvPO en de vakbonden FNV en CNV. Van werkgeverskant schuiven LHV en InEen aan. Samen met een onafhankelijk voorzitter en een notulist bestaat de groep uit zo’n 17 personen.

LHV en InEen bespreken vooraf welke financiële ruimte werkgevers hebben voor de komende cao. Daarnaast halen beide organisaties input op bij hun achterban om te weten welke onderwerpen belangrijk zijn om te bespreken. De onderhandelaars komen net zo lang samen tot er overeenstemming is.

Als de onderhandelaars overeenstemming hebben, leggen ze het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Bij de LHV stemt de Landelijke Ledenvergadering over een cao-akkoord.

Cao Hidha

De huisartsen die een werken voor een andere huisarts vallen onder de Cao Hidha. Zij worden vertegenwoordigd door de Landelijke Vereniging Artsen in Dienstverband (LAD). Hier zit de LHV ook aan tafel namens de werkgever, de praktijkhoudend huisarts dus.

Wij zetten ons samen met alle cao-partijen in om de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector om te werken te laten zijn en blijven. Daarmee vullen we een belangrijke voorwaarde in om nu en in de toekomst voldoende gemotiveerde medewerkers te hebben om huisartsenzorg aan alle Nederlanders te kunnen blijven leveren.

Dat vraagt om goede en gezonde arbeidsvoorwaarden. Maar ook om het vormgeven modern werkgeverschap, oog voor duurzame inzetbaarheid, opleidingsmogelijkheden en innovaties.

Nieuws

In februari stelde de LHV voor de huidige Cao Hidha 2022-2024 te verlengen tot en met 31 juli 2024, omdat

De NZa heeft de ANW-tarieven 2024 geïndexeerd. Op basis hiervan zijn nu ook de nieuwe (bruto) tarieven voor huisartsen in

Vanaf 1 januari 2024 biedt de Cao Huisartsenzorg het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) aan, waardoor medewerkers in de huisartsenzorg extra

Meer nieuws

Uit tijdschrift De Dokter

Uit de nieuwe Cao Huisartsenzorg spreekt een gezamenlijk belang: zowel werkgevers als werknemers willen dat de huisartsenzorg aantrekkelijk is voor

Wilt u iets opzoeken in de cao? Weten of vakantiedagen moeten worden uitbetaald? En wat precies het verschil is tussen

Staat u er bewust bij stil hoe u medewerkers gemotiveerd, gezond en betrokken houdt? Of gaat u er in de