Spring naar content

Cao’s en functiewaardering

In een cao staan de wettelijke regels en arbeidsvoorwaarden die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk dat u en uw medewerkers goed op de hoogte zijn van de cao en dat u de minimale afspraken volgt. U mag altijd in positieve zin afwijken voor een medewerker, maar andersom niet.

Snel naar…

Cao voor aios, cao gezondheidscentra en cao voor alle huisartsen in loondienst

Lees alles in de uitklapjes.

Bent u huisarts in opleiding? Dan geldt voor u de cao die is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding. Deze cao vindt u op de website van de SBOH.

Bent u werkzaam bij een gezondheidscentrum? De Cao Gezondheidscentra/AHG is opgezegd door de werkgeverspartij en dus formeel niet meer van toepassing.

Voor huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum geldt voorlopig nog de zogeheten ‘nawerking’ van de Cao Gezondheidscentra/AHG. Dat wil zeggen dat deze verouderde cao geldt, totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. In de praktijk betekent dit, dat u de AHG nog wel kunt gebruiken als hulpmiddel om richting te geven aan de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Juridisch gezien is hier echter geen verplichting toe. Op de website van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband vindt u meer informatie en ziet u de oude Cao Gezondheidscentra/AHG.

Voor alle overige medewerkers van een gezondheidscentrum is de Cao Gezondheidscentra op 1 juni 2019 overgegaan in de Cao Huisartsenzorg.

Op weg naar 1 cao voor huisartsen in loondienst

14 juli 2022

Sinds 2020 hebben wij met InEen en de LAD gesproken over de wenselijkheid en mogelijkheden om te komen tot 1 cao voor alle huisartsen in loondienst. Mede aanleiding hiervoor is de beëindiging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019. Sinds dat moment hebben de huisartsen in loondienst in de gezondheidscentra geen actuele collectieve arbeidsvoorwaardenregeling meer.  

In opdracht van de 3 partijen heeft AWVN de (juridische) mogelijkheden en knelpunten in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten hebben partijen vastgesteld dat het en mogelijk en gewenst is om het traject voort te zetten voor een cao voor alle huisartsen die in loondienst werkzaam zijn.

Op weg naar een nieuwe cao

Op 30 juni 2022 hebben InEen, de LHV en de LAD de eerste stap gezet. Met ondersteuning van de adviseurs van FWG Progressional People is in de startbijeenkomst gesproken over hoe de partijen dit traject willen inrichten, hoe ze met elkaar willen werken en wat er concreet in dit traject nodig is om te komen tot een nieuwe cao.

Het komen tot een nieuwe cao vergt het nodige. De partijen hebben daarom afgesproken een periode van een jaar voor dit traject te nemen, met de ambitie om 1 juli 2023 een conceptresultaat te kunnen voorleggen. Verder is afgesproken dat de achterbannen met regelmaat worden geïnformeerd en tussentijds over specifieke onderwerpen worden geraadpleegd.

Na de zomer gaan de partijen verder met de gesprekken. Op de agenda staat hierbij een vervolg op de bespreking over het ambitieniveau van de cao en wat dit betekent voor de vorm en de inhoud van de cao. Verdere informatie volgt na deze bijeenkomst.

Veelgestelde cao-vragen voor werkgevers

Op hoeveel uur scholing hebben uw medewerkers recht? Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering? Wat zijn de afspraken over pauzes?

Hoe komt een cao tot stand?

Cao’s hebben een looptijd die de cao-partijen onderling afspreken. Bij de Cao Huisartsenzorg zijn van werknemerskant betrokken: de NVDA, de NVvPO en de vakbonden FNV en CNV. Van werkgeverskant schuiven LHV en InEen aan. Samen met een onafhankelijk voorzitter en een notulist bestaat de groep uit zo’n 17 personen.

LHV en InEen bespreken vooraf welke financiële ruimte werkgevers hebben voor de komende cao. Daarnaast halen beide organisaties input op bij hun achterban om te weten welke onderwerpen belangrijk zijn om te bespreken. De onderhandelaars komen net zo lang samen tot er overeenstemming is.

Als de onderhandelaars overeenstemming hebben, leggen ze het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Bij de LHV stemt de Landelijke Ledenvergadering over een cao-akkoord.

Cao Hidha

De huisartsen die een werken voor een andere huisarts vallen onder de Cao Hidha. Zij worden vertegenwoordigd door de Landelijke Vereniging Artsen in Dienstverband (LAD). Hier zit de LHV ook aan tafel namens de werkgever, de praktijkhoudend huisarts dus.

Wij zetten ons samen met alle cao-partijen in om de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector om te werken te laten zijn en blijven. Daarmee vullen we een belangrijke voorwaarde in om nu en in de toekomst voldoende gemotiveerde medewerkers te hebben om huisartsenzorg aan alle Nederlanders te kunnen blijven leveren.

Dat vraagt om goede en gezonde arbeidsvoorwaarden. Maar ook om het vormgeven modern werkgeverschap, oog voor duurzame inzetbaarheid, opleidingsmogelijkheden en innovaties.

Nieuws

In de Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen per 1 juni 2022 met 1 procent stijgen. In dit bericht

Met de LAD hebben wij gesproken over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 augustus 2022. Zowel de LHV als de

Download nu de nieuwe Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 2022. In deze versie staan alle wijzigingen, waaronder de geactualiseerde functie POH-GGZ.

Meer nieuws

Uit tijdschrift De Dokter

Uit de nieuwe Cao Huisartsenzorg spreekt een gezamenlijk belang: zowel werkgevers als werknemers willen dat de huisartsenzorg aantrekkelijk is voor

Wilt u iets opzoeken in de cao? Weten of vakantiedagen moeten worden uitbetaald? En wat precies het verschil is tussen

Staat u er bewust bij stil hoe u medewerkers gemotiveerd, gezond en betrokken houdt? Of gaat u er in de