Patiënten in achterstandswijken

 
De LHV helpt u op weg om een goede toegankelijkheid van de patiëntenzorg in achterstandssituaties te bieden.

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast. Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken in gevaar zou komen, zijn in 1997 op initiatief van de LHV en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de Achterstandsfondsen opgericht.

De Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. Zij financieren projecten op basis van knelpunten die in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken worden ervaren. Meer informatie vindt u op www.achterstandsfondsen.nl. Meer informatie met betrekking tot de postcodelijst achterstandswijken vindt u op de pagina financiering huisartsenzorg.

Wij bieden u in samenwerking met de Achterstandsfondsen:

 • inzicht in de financiering van de achterstandsfondsen. Bij downloads vindt u de postcodetabel en de declareerwijzer.
 • een landelijk netwerk voor huisartsen in achterstandswijken,
 • kennisuitwisseling over interventies voor patiënten met een lage SES (sociaal economische status) en migratieachtergrond. Hierdoor krijgen best practices een groter bereik,
 • conferenties om kennis over nieuwe ontwikkelingen te verspreiden,
 • nascholing in samenwerking met NHG en Pharos

Herijking

Naar aanleiding van de herijking ingaande op 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes.
Hieronder kunt u lezen welke systematiek en criteria zijn gehanteerd, welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen.

Systematiek

 • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
 • Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen
 • Het criterium omgevingsadressendichtheid wordt niet meer gebruikt

Gehanteerde criteria

 • Percentage inwoners met laag inkomen
 • Percentage niet-actieven
 • Percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen

Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar tevens verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323.

Gevolgen voor individuele huisartsen

Voor individuele huisartsen betekent dit dat u voor patiënten die ingeschreven zijn in uw praktijk en woonachtig op een aangewezen achterstandspostcode een opslag op het inschrijftarief kunt declareren. Als het goed is integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Overgangsregeling voor huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Huisartsen kunnen zich melden bij de NZa via het algemene nummer of het algemene emailadres (088-7708770, info@nza.nl). De praktijk moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen. Deze overgangsregeling geldt voor één jaar.

Downloads (pdf)