Spring naar content

5 vragen over vermeend disfunctioneren

Oktober 2017

Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien. Als u er binnen de hagro of de huisartsenvoorziening waar u werkt, niet samen uitkomt, kan de Commissie van Advies helpen. Vijf vragen over vermeend disfunctioneren.

1. Wat doe ik met signalen van een disfunctionerende collega? Bespreek uw twijfels met de betreffende collega. U helpt hem/haar daar ook mee. Tips voor dat gesprek vindt u op de Praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren. Als dit onvoldoende oplevert, kunt u uw vermoedens van disfunctioneren melden bij degene die binnen het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld huisartsenpost, zorggroep of Hagro) daarvoor verantwoordelijk is. Deze functionaris gaat apart met u en de betreffende huisarts in gesprek en spreekt zo nodig een verbetertraject af met hem of haar. Meer hierover vindt u in het modelprotocol Vermeend disfunctioneren huisarts.

2. Wanneer moet ik melding maken bij de inspectie? Als de patiëntveiligheid in het geding is en niet geborgd kan worden tijdens de procedure, of als er sprake is van geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag) bent u wettelijk verplicht daarvan direct melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook als een samenwerkingsovereenkomst met een zorgverlener wordt opgezegd, moet u dit melden bij IGZ. U mag de samenwerkingsovereenkomst echter niet opzeggen vanwege vermeend disfunctioneren, zonder dat u zelf stappen hebt ondernomen om de situatie te verbeteren.

3. Waarvoor kan ik terecht bij de Commissie van Advies? De landelijke Commissie van Advies geeft een gemotiveerd advies bij procedures over vermeend disfunctioneren. De onafhankelijke commissie is in 2012 opgericht door LHV en InEen en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee huisartsen, bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). Elk lid heeft een plaatsvervanger, zodat het advies altijd kan worden gegeven door commissieleden die de vermeend disfunctionerende huisarts niet kennen. Zowel de vermeend disfunctionerende huisarts als de verantwoordelijke functionaris binnen het samenwerkingsverband kunnen contact opnemen met de commissie via mailadres commissievanadvies@lhv.nl. Dat kan als er verschil van inzicht is over het vermeende disfunctioneren en/of over de te nemen maatregelen. U kunt ook bij de commissie terecht als het afgesproken verbetertraject in uw ogen onvoldoende effect heeft.

4. Wat doet de Commissie van Advies? De commissie vraagt de andere partij om een reactie op de visie van de aanvragende partij. Daarna volgt een mondelinge behandeling, waarbij beide partijen aanwezig zijn. Vervolgens brengt de commissie (nietbindend) advies uit. Het totale adviestraject duurt zo’n twee maanden. Het bestuur van het samenwerkingsverband besluit vervolgens op basis van het advies over de te nemen maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing zijn of een melding bij IGZ.

5. Wat kost het werk van de Commissie? De aanvragende partij krijgt vooraf een indicatie van de kosten. Die zijn sterk afhankelijk van de complexiteit en de eventuele voorgeschiedenis van het vermeend disfunctioneren. De kosten komen voor rekening van het aanvragende samenwerkingsverband, de aanvragende huisarts of de huisartsenpost

Bekijk ook

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.