Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 14/02/2020 - 09:27
Eerstelijnsverblijf
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
 • Komt uw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet u als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Het afwegingsinstrument kan u helpen bij de besluitvorming. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, maakt de medisch specialist de afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige.

  Verwijskader

  In het verwijskader ELV staan uniforme afspraken over de verwijzing voor het eerstelijnsverblijf (ELV). De volgende onderwerpen worden hierin verduidelijkt:

  • Vanuit welke situatie de huisarts verwijst
  • Wat er voor de verwijzing nodig is en wat niet
  • Welke informatie de ELV-aanbieder vastlegt
  • Welke informatie de huisarts vastlegt in het HIS
  • Wanneer de eigen huisarts moet worden geïnformeerd bij verwijzing door een andere arts
  • Hoe de medische overdracht plaats vindt
  • Wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de medische zorg

  Download verwijskader ELV

  Eenheid in verwijzing

  Ervaart u dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf? Of krijgt u ondanks het verwijskader nog steeds te maken met indicatiebriefjes? Meldt dat dan bij de LHV via m.terhal@lhv.nl. Volgens de LHV zijn geen extra verwijscriteria nodig voor een ELV en moet de verwijzing zonder administratieve belasting kunnen gebeuren.

  Afstemming met het ziekenhuis

  De medisch specialist maakt de afweging voor een ELV - in samenspraak met de transferverpleegkundige - voor de patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Het kan zijn dat het ziekenhuis hiervoor afstemming nodig heeft met de huisarts, zodat de noodzakelijke vervolgzorg op basis van de thuissituatie kan worden bepaald.

  Verantwoordelijkheden

  Gezien de benodigde medische expertise in een ELV heeft u als huisarts de verantwoordelijkheid voor de laag complexe medische zorg, en de specialist ouderengeneeskunde voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG-arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, wanneer hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

  De LHV heeft zich ervoor ingezet dat u als huisarts niet verantwoordelijk bent voor het verplegende/verzorgende deel van het eerstelijnsverblijf. Dit is door de minister van VWS bevestigd, wat betekent dat huisartsen ook niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de aanwezigheid van voldoende eerstelijnsbedden. De inkopende zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.

 • Het ELV wordt sinds 2017 betaald vanuit de basisverzekering, waarmee de tijdelijke subsidieregeling is komen te vervallen. De LHV heeft zich hard gemaakt voor een aparte prestatie voor de huisarts die medische zorg levert aan een kortdurend eerstelijnsverblijf, dat wil zeggen: de huisartsenzorg is geen onderdeel van het integrale tarief van een kortdurend eerstelijnsverblijf.

  De door u geleverde huisartsenzorg kan als aparte prestatie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. De tarieven per visite zijn:

  2017 2018 2019 2020
  ELV, dag € 40,34 € 41,89 € 43,55 € 44,32

  ELV, dag > 20 min.

  € 69,91

  € 72,59

  € 75,46

  € 76,81

  ELV, ANW

  €  69,36

  € 72,02

  € 74,87

  € 76,20

  ELV, ANW > 20 min.

  € 107,49

  € 111,61

  € 116,03

  € 118,10

  Deze tarieven kunnen zowel gedeclareerd worden bij patiënten die bij u op naam staan ingeschreven als bij passanten.

  Bij palliatief-terminale zorg aan een patiënt die is opgenomen in een eerstelijnsverblijf, kunnen de prestaties intensieve zorg in rekening worden gebracht (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg.

 • Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. Wanneer u stappen heeft gezet het ELV te regelen en er desondanks niet uitkomt, neemt u dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van uw patiënt. De afdeling zorgbemiddeling van zorgverzekeraars heeft volgens de minister de verplichting om een beschikbaar bed te vinden.

  Ervaart u problemen, of heeft u juist goede voorbeelden van hoe het ELV bij u in de regio is geregeld? Neem dan contact op met LHV-beleidsmedewerker Monica Terhal via m.terhal@lhv.nl

 • We hopen dat het ELV door de overheveling naar het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) daadwerkelijk toegankelijker en beter beschikbaar wordt. De LHV is alert op de gevolgen van de overheveling, een toenemende lastendruk is bijvoorbeeld ongewenst. We blijven ons sterk maken voor:

  Voldoende beschikbare bedden voor opname in het kortdurend eerstelijnsverblijf. Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten Daarnaast wil de LHV dat er een regionaal overzicht komt over de beschikbare bedden. Dit is een taak van de regionale zorgaanbieders van het eerstelijnsverblijf. De LHV wil één loket per regio waar de huisarts eenvoudig zicht kan krijgen op de beschikbare bedden en waar deze te vinden zijn.

  In alle gevallen moet de juiste professional ingezet kunnen worden. U moet als huisarts dus eenvoudig de aanvullende zorg van een specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapte kunnen inschakelen. De inzet van deze artsen is onderdeel van de integrale bekostiging eerstelijnsverblijf. Het is nu vooral belangrijk dat zorgverzekeraars deze zorg ook inkopen.

Stel uw vraag

Monica Terhal

Monica Terhal

085 04 80 024