Jeugd

Laatst bijgewerkt: 05/11/2020 - 16:42
Jeugd
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
 • De volgende zorg is bij de gemeenten komen te liggen:

  • de jeugdzorg, die tot en met 2014 verantwoordelijkheid was van de provincie
  • de gesloten jeugdzorg, onder regie van het ministerie van VWS
  • de jeugd-GGZ, die onder de Zorgverzekeringswet valt
  • de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ
  • begeleiding en persoonlijke verzorging (en het bijbehorende kortdurende verblijf), onder andere voor dove en blinde kinderen (eerder vanuit de AWBZ)
  • de jeugdbescherming en jeugdreclassering, van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 • De belangrijkste punten vanuit de huisartsen:

  • Huisartsen garanderen dat zij kinderen de basis huisartsenzorg blijven bieden. De voornaamste rol van de huisarts is die van poortwachter: hij kent het gezin, de voorgeschiedenis en de context en neemt dat mee bij het verhelderen van de vraag en het vaststellen van een vervolgtraject
  • Extra aanbod (bijvoorbeeld met ondersteuning van een POH jeugd-GGZ) is voor veel huisartspraktijken niet haalbaar
  • De huisarts kan een goede poortwachter zijn als gemeenten voldoende, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk jeugdzorgaanbod in eerste en tweede lijn garanderen
  • Elke gemeente moet een actuele sociale kaart hebben, om duidelijk te maken voor professionals en cliënten waar zij terecht kunnen
  • Medisch noodzakelijke zorg moet voor elk kind altijd toegankelijk zijn, ongeacht de gemeente of regio waarin het woont
  • De huisarts verwijst op basis van medisch-inhoudelijke richtlijnen en alleen wanneer hij dat noodzakelijk acht. Afspraken tussen huisartsen en gemeenten mogen daarin geen restrictie zijn

  Position paper LHV Jeugdwet

 • Ondersteuning in de huisartsenpraktijk op het gebied van de zorg voor de jeugd wordt op dit moment op verschillende manieren ingevuld met bijvoorbeeld POH-jeugd, jeugdconsulent of ondersteuner jeugd. De LHV krijgt geregeld vragen van leden over de POH-jeugd. Bijvoorbeeld over medische verantwoordelijkheid, financiële verantwoordelijkheid en informatie-uitwisseling.

  Het is geen verplichting om met een POH-jeugd te werken. Het is van belang dat u allereerst bedenkt wat u zelf wilt bieden aan de jeugd in uw praktijk: het basisaanbod huisartsenzorg of ook extra aanbod? Daarna komt de vraag hoe u dit wilt organiseren.

  U kunt zelf extra zorg voor de jeugd organiseren, met alle verantwoordelijkheden die daar bij horen. U kunt er ook voor kiezen om in te zetten op betere afstemming/samenwerking met de gemeente en de jeugdhulpaanbieders (denk ook aan de jeugdarts). Daarnaast kan het ook goed werken als de gemeente iemand beschikbaar stelt die de vaste schakel vormt met (het wijkteam van) de gemeente en de lokale huisartsenpraktijken.

  U kunt de Keuzehulp POH-jeugd gebruiken om deze afweging te maken.

Stel uw vraag

Jelly Hogendorp

Jelly Hogendorp

085 04 80 075