Spring naar content

Tweede Kamer wil uitleg van minister Helder over jaarverantwoordingsplicht

Deze week verzocht het CDA in de Tweede Kamer de minister om schriftelijke vragen over de jaarverantwoording te beantwoorden. Minister Helder ziet geen aanleiding om de regeling Openbare jaarverantwoording (uitvloeisel van de Wtza) te herzien en gaat niet in op het alternatieve voorstel van de Eerstelijnscoalitie waarvan de LHV deel uitmaakt. Dit meldde zij op 7 maart aan de Tweede Kamer en dat riep vragen op. De Eerstelijnscoalitie stuurde Minister Helder eerder een vernietigende reactie over het onderzoeksrapport waarop de minister haar conclusies baseert.

Met deze kamerbrief bevestigt de minister wat eerder in gesprekken met de Eerstelijnscoalitie het Ministerie van VWS en de NZa naar voren kwam. VWS gaat niet in op het alternatieve voorstel van de Eerstelijnscoalitie, waaronder de LHV. Daarin pleiten we onder andere voor een uitzonderingspositie voor de eerste lijn en/of voor kleinere zorgaanbieders. Omdat de gevraagde tijdsinvestering voor deze groep niet opweegt tegen wat het oplevert, en omdat we zorgen hebben over privacyaspecten.

Onderzoeksresultaten onvoldoende

VWS heeft extern onderzoeksbureau Improven onderzoek laten doen naar de impact van de verplichte openbare jaarverantwoording in de praktijk. Zowel de Eerstelijnscoalitie (ELC) als vertegenwoordigers van accountants hebben een vernietigende reactie naar Minister Helder gestuurd over de onderzoeksresultaten. De kwaliteit van het onderzoek is onvoldoende, onder meer omdat de conclusies zijn gebaseerd op de inbreng van slechts één zorgverlener en op de ongefundeerde inschatting van de onderzoekers.

Het CDA deelt onze zorgen over de jaarverantwoording en heeft deze week om een nieuwe schriftelijke vragenronde gevraagd. Tweede Kamerleden kunnen tot 4 april vragen indienen, die minister Helder binnen enkele weken zal beantwoorden.

Samen met de andere partijen in de Eerstelijnscoalitie blijven we ons als LHV verzetten tegen de toenemende stapeling van verantwoordingseisen, regeldruk, data-uitvragen en daarmee samenhangende administratieve lasten voor onze leden. Lees meer over het verminderen van administratieve lasten.

Waar gaat dit precies over?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Die bevat verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder een verplichting tot een openbare jaarverantwoording. Zorgaanbieders moeten vanaf 2023 verantwoording afleggen over het voorgaande boekjaar. Voor bepaalde praktijken moet dat over 2022 vóór 1 juni 2023 al ingediend zijn.

Wat doet de LHV en wat hebben we bereikt?

Als Eerstelijnscoalitie hebben we vanaf het allereerste uur onze zorgen geuit over het nut en de noodzaak van deze wet, en specifiek ook over de gegevensuitvraag van de jaarverantwoordingsplicht in relatie tot onder andere de toename van de administratieve lastendruk en de vraag of de komst van deze nieuwe regels het beoogde doel (financiële/maatschappelijke verantwoording) dient. We zien niet de toegevoegde waarde van de gevraagde tijdsinvestering voor het afdekken van ernstige risico’s in de praktijkvoering of voor de zorg voor patiënten. We richten ons hierin op de minister van Ontregel de zorg, benaderen Kamerleden en delen onze zorgen met de media.

Onze inzet tegen de Wtza heeft in een eerdere fase al opgeleverd dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners géén interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het plan was. Door onze inspanningen op de jaarverantwoording hebben we wel enkele successen geboekt, namelijk:

  • dat een accountantsverklaring niet langer verplicht is voor praktijken met een omzet tot 12 miljoen euro per boekjaar,
  • dat de financiële verantwoording voor eenmanszaken beperkt is tot een aantal ratio’s om de privacy te beschermen,
  • dat dubbele uitvragen van gegevens (door zorgverzekeraars en het Zorginstituut) worden voorkomen (de NZa heeft bevestigd hierop toe te zien),
  • en dat de minister heeft voorgenomen de openbaarmakingstermijnen tijdelijk te verruimen.

Wtza-eisen voor huisartsen

Meer informatie over de Wtza, de jaarverantwoording en wat deze wetgeving van jou als huisarts vraagt, vind je op onze themapagina Wtza.

Lees ook de uitleg voor huisartsen over de jaarverantwoordingsplicht.

Nieuws

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken