Spring naar content

Uitleg voor huisartsen over de jaarverantwoordingsplicht

Wat moet je aanleveren?

Wat de jaarverantwoordingsplicht voor jou precies inhoudt, hangt af van de wijze waarop je werkt en – als je een praktijk hebt – hoe de praktijk is georganiseerd.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Waarnemers: huisartsen werkzaam als zzp’er, zonder zelfstandige praktijk, en niet werkzaam vanuit een bv: geen verplichtingen in het kader van de jaarverantwoording.
  • Praktijkhouder met eenmanszaak: je bent verplicht om voorgeschreven kengetallen (ratio’s) plus een ingevulde vragenlijst aan te leveren. Zie ook Handreiking jaarverantwoording eenmanszaak – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
  • Voor praktijkhouders die door middel van een maatschap of VOF een praktijk uitoefenen: hiervoor moet de maatschap financiële informatie en een ingevulde vragenlijst aanleveren; de maten hebben geen eigen verplichtingen. Zie ook Handreiking jaarverantwoording personenvennootschap – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
  • Voor praktijkhouders die door middel van een BV een praktijk uitoefenen: hiervoor moet de BV financiële informatie en een ingevulde vragenlijst aanleveren; de vennoten hebben geen eigen verplichtingen. Zie ook Handreiking jaarverantwoording kleine rechtspersoon – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
  • Voor praktijken die samenwerken in een kostenmaatschap: vanuit de kostenmaatschap dient ook financiële informatie en een ingevulde vragenlijst aangeleverd te worden (naast de jaarverantwoording die door de afzonderlijke deelnemende praktijken moet worden gedaan).
  • In dienstverband: als je in dienstverband bent (bij een praktijk of gezondheidscentrum) is deze verplichting niet op jou van toepassing.

Op de site jaarverantwoording zorg vind je alle informatie over de Wtza en de eisen waaraan je als zorgaanbieder moet voldoen.

Op de website van de overheid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën zorgaanbieders. Vertaald naar de huisartsenzorg: maatschappen zullen veelal kwalificeren als ‘Kleine personenvennootschap’. BV’s zullen meestal onder de categorie ‘Kleine rechtspersoon’ vallen. Als je als praktijkhouder een solopraktijk hebt, kijk dan bij de informatie onder de tegel ‘Eenmanszaak’. Verifieer dit zo nodig met je accountant of administratiekantoor.

Je levert vervolgens de informatie aan via het portaal DigiMV. Hiervoor heb je eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Zie voor een stappenplan op de website van het CIBG.

Wanneer lever je aan?

  • Zorgaanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart en nadien niet zijn gewijzigd van rechtsvorm moeten over boekjaar 2024 de eerste jaarverantwoording aanleveren. Dit betekent dat zij voor 1 januari 2025 de verantwoording moeten hebben aangeleverd.
  • Zorgaanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart én aanbieders die na 1 januari 2022 gewijzigd zijn van rechtsvorm zijn verplicht om een jaarverantwoording aan te leveren over de boekjaren 2022 en 2023. De jaarverantwoording over 2023 moet uiterlijk 1 juni 2024 aangeleverd worden.

Wat als je niet aanlevert?

In de beleidsregel van de NZa staat dat als een zorgaanbieder deze regels niet naleeft de NZa een last onder dwangsom kan opleggen. Voordat ze die oplegt, zal de NZa in principe dit voornemen bij de zorgaanbieder melden en de zorgaanbieder de gelegenheid geven om aan te geven waarom de NZa zou moeten afzien van het opleggen van een last onder dwangsom. Meer over deze handhaving en mogelijke sancties vind je in de beleidsregel van de NZa.

Vragen?

Overleg met je accountant of administratiekantoor bij vragen over de jaarverantwoording of over het aanleveren van gegevens.

Meer informatie

Alles over de Wtza vind je in ons thema.