Spring naar content

Uitleg voor huisartsen over de jaarverantwoordingsplicht

Wat moet je aanleveren?

Wat de jaarverantwoordingsplicht voor jou precies inhoudt, hangt onder andere af van de wijze waarop je werkt en – als je een praktijk hebt – hoe de praktijk is georganiseerd.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Waarnemers: huisartsen werkzaam als zzp’er, zonder zelfstandige praktijk, en niet werkzaam vanuit een bv: geen verplichtingen in het kader van de jaarverantwoording.
  • Praktijkhouder met eenmanszaak: je bent verplicht om voorgeschreven kengetallen (ratio’s) plus een ingevulde vragenlijst aan te leveren. Zie ook Handreiking jaarverantwoording eenmanszaak – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
  • Voor praktijkhouders die door middel van een maatschap of VOF een praktijk uitoefenen: hiervoor moet de maatschap financiële informatie en een ingevulde vragenlijst aanleveren, de maten hebben geen eigen verplichtingen. Zie ook Handreiking jaarverantwoording personenvennootschap – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
  • Voor praktijkhouders die door middel van een BV een praktijk uitoefenen: hiervoor moet de BV financiële informatie en een ingevulde vragenlijst aanleveren, de vennoten hebben geen eigen verplichtingen. Zie ook Handreiking jaarverantwoording kleine rechtspersoon – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl).
  • Voor praktijken die samenwerken in een kostenmaatschap: vanuit de kostenmaatschap dient ook financiële informatie en een ingevulde vragenlijst aangeleverd te worden (naast de jaarverantwoording die door de afzonderlijke deelnemende praktijken moet worden gedaan).
  • In dienstverband: als je in dienstverband bent (bij een praktijk of gezondheidscentrum) is deze verplichting niet op jou van toepassing.

Welke financiële informatie aangeleverd moet worden en wat de omvang is van de vragenlijst, is dus afhankelijk van de omvang en organisatie van de praktijk. Klik hier voor meer informatie en toelichting.

Op de website van de overheid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën zorgaanbieders. Vertaald naar de huisartsenzorg: maatschappen zullen veelal kwalificeren als ‘Kleine personenvennootschap’. BV’s zullen meestal onder de categorie ‘Kleine rechtspersoon’ vallen. Als je als praktijkhouder als eenmanszaak praktijk voert, kijk dan bij de informatie onder de tegel ‘Eenmanszaak’. Verifieert dit zo nodig met je accountant of administratiekantoor.

Je levert vervolgens de informatie aan via het portaal DigiMV. Hiervoor heb je eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Zie voor een stappenplan op de website van het CIBG.

Wanneer lever je aan?

De minister van VWS heeft een verruimingsregeling voorgenomen voor de openbaarmaking van de termijnen van de jaarverantwoordingsplicht over boekjaren 2022 en 2023. De tijdelijke uitstelregeling geldt niet voor iedere verantwoordingsplichtige.

Over boekjaar 2022 geldt het volgende:

  • Zorgaanbieders die na 1 januari 2022 zijn gestart (vanuit een KvK-registratie praktijk voeren) moeten de jaarverantwoording openbaar maken vóór 1 juni 2023. Uitstel aanvragen is niet meer mogelijk (kon tot 31 maart 2023).
  • Zorgaanbieders die vanuit een KvK-registratie daterend van vóór 1 januari 2022 zorg verleenden en voor wie de jaarverantwoordingsplicht nieuw is moeten de jaarverantwoording openbaar maken vóór 31 december 2023. Uitstel aanvragen is niet mogelijk.

Over boekjaar 2023 geldt het volgende:

  • Nieuwe zorgaanbieders (alle zorgaanbieders die vanuit een KvK-registratie na 1 januari 2022 praktijk voeren) moeten de jaarverantwoording openbaar maken vóór 1 juni 2024.
  • Bestaande zorgaanbieders (alle zorgaanbieders die vanuit een KvK-registratie daterend van vóór 1 januari 2022 zorg verleenden) voor wie de jaarverantwoordingsplicht nieuw is moeten de jaarverantwoording openbaar maken vóór 1 oktober 2024.

Over boekjaar 2024 en daarop volgende boekjaren geldt dat zowel “nieuwe” als “bestaande” zorgaanbieders als hierboven beschreven jaarlijks vóór 1 juni van het volgende jaar de jaarverantwoording openbaar moeten maken.

Wat als je niet aanlevert?

In de beleidsregel van de NZa staat dat als een zorgaanbieder deze regels niet naleeft de NZa een last onder dwangsom kan opleggen. Voordat ze die opleggen, zal de NZa in principe dit voornemen bij de zorgaanbieder melden en de zorgaanbieder de gelegenheid geven om aan te geven waarom de NZa zou moeten afzien van het opleggen van een last onder dwangsom. Meer over deze handhaving en mogelijke sancties vind je in de beleidsregel van de NZa.

Webinar

De NZa organiseerde op 16 februari 2023 van 15:00-16:30 uur een webinar voor zorgaanbieders over de jaarverantwoordingsplicht. Je kunt het webinar terugkijken op de website van de NZa.

Vragen?

Overleg met je accountant of administratiekantoor bij vragen over de jaarverantwoording of over het aanleveren van gegevens.

Meer informatie

Alles over de Wtza vind je in ons thema.