Spring naar content

Eerdere informatie over IZA

Op 24 januari 2023 zeiden de afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen. Daar ging heel wat aan vooraf. Hier vind je een verzameling van de eerdere informatie die we over het IZA plaatsten. Zie voor actuele informatie onze themapagina over het Integraal Zorgakkoord.

Kijk het webinar terug

Samen met VPHuisartsen hebben we in januari 2023 een webinar georganiseerd waarin we uitlegden wat je als huisarts met de IZA-afspreken kunt en moet. We vertelden ook hoe de uitwerking op het gebied van Meer tijd en de ANW in elkaar zit. Kijk hier het webinar terug of lees de veelgestelde vragen naar aanleiding van het webinar.

Veelgestelde vragen naar aanleiding van het webinar

Voor de GGZ gelden inderdaad treeknormen, maar zoals bekend worden lang niet alle patiënten die nu wachten op geestelijke gezondheidszorg binnen de treeknorm gezien. En op basis van de laatste cijfers die de NZa daar over heeft bekend gemaakt loopt de wachttijd (nog steeds) op, zie de Informatiekaart wachttijden ggz van de NZa.

Dat tij moet gekeerd worden. Daarom zijn er verdergaande afspraken overgemaakt in het IZA. Zo is afgesproken dat:

  1. aan het einde van de IZA looptijd iedereen binnen de treeknorm zorg ontvangt en dat niet alleen zorgaanbieders, maar ook zorgverzekeraars actief zoeken naar oplossingen om wachtlijsten te verkorten.
  2. er binnen 1 tot 2 weken een verkennend gesprek wordt uitgevoerd waarbij vanuit verschillende invalshoeken naar de patiënt en zijn zorgvraag wordt gekeken.

Daar zijn de wachtlijsten niet gelijk mee opgelost, maar het verwachte resultaat is wel dat:

  1. een patiënt die meer baat heeft aan hulp binnen het sociale domein daar ook terecht komt. Zo voorkomen we extra instroom in de GGZ en komt de patiënt misschien minder vaak op spreekuur.
  2. het beheerst overnemen van de behandelverantwoordelijkheid van de huisartsen voor de patiënten die op de wachtlijst staan door de mentale gezondheidscentra leidt tot een grote ontlasting van de huisarts, ten goede komt aan de patiënt en de samenwerking in de gehele keten.

Als wij het IZa niet tekenen, dan zijn wij ook geen IZa partij en dus geen onderdeel van de periodieke overleggen die op bureau en bestuurlijk niveau plaatsvinden. Natuurlijk kunnen we nog steeds in gesprek met andere branches/organisaties, maar alleen in onderling overleg. Die branches/organisaties zouden op hun beurt kunnen aangeven nu geen inspanningsverplichtingen meer naar huisartsen te zien omdat wij geen onderdeel van de integrale afspraken zijn. En binnen de overleggen die VWS heeft gepland is het dan ook niet mogelijk het collectief op hun verplichtingen aan te spreken. Aan tafel kan dus nog steeds, alleen is onze onderhandelingspositie zwakker.

Als we niet tekenen, dan gaat de wereld er niet direct heel anders uitzien. De uitwerking van afspraken (en dat zijn er zeker nog wel wat) gaan dan door zonder dat wij daar onderdeel van zijn. De afspraken die de LHV binnen het kader van IZa heeft gemaakt krijgen wel een andere uitwerking. Dat gaat in de regel betekenen dat er een ander tempo wordt gehanteerd op bijv. de landelijke afspraken MTVDP, de ANW-vergoedingen en ook de gelden die daarvoor gereserveerd zijn. Als we wel tekenen dan kunnen we ons beroepen op wat wij hebben geconcretiseerd en waar een inspanningsverplichting ligt bij verzekeraars.

De andere afspraken uit het IZa worden momenteel uitgewerkt. VWS heeft daar verschillende werkgroepen voor opgericht. Dit en komend jaar krijgen de meeste van de acties en afspraken een nadere uitwerking. Voor de LHV en VPH was het in ieder geval nodig een concrete uitwerking te hebben voor de voor ons belangrijke thema’s MTVDP en ANW voor we de IZa afspraken kunnen en willen accorderen. Via het IZa willen we ook de andere punten omzetten in concrete afspraken die de huisarts merkt in de praktijk.

In het webinar zijn de zorgen van huisartsen die we horen, waaronder de vragen van DBH, zoveel mogelijk aan bod gekomen. Niet een voor een, maar opgenomen in het geheel. Het webinar had tot doel om huisartsen mee te nemen in de belangrijkste onderdelen van het IZa en om daarover hun mening te vragen. Daarop lag de focus en die hebben we zonder afleiding tijdens het webinar gebracht. Met dit webinar en deze opzet zijn we tegemoetgekomen aan de wens van veel leden. Op onze website staat alle informatie die beschikbaar is, inclusief de juridische adviezen. Daar kan elke huisarts antwoorden vinden. Bijvoorbeeld over de kansen en risico’s waar De Bevlogen Huisarts een punt van maken, komen op de site veel uitgebreider dan in het webinar aanbod.

De renseigneringsverplichting levert nu inderdaad extra lasten op en niet alleen voor huisartsen, maar voor vrijwel iedereen die met zzp’ers heeft gewerkt. Deze verplichting beïnvloed de IZA onderhandelingen overigens niet meer, want die zijn afgerond. Wel moet binnen de afspraak van het IZa gekeken worden naar hoe de afspraak om administratieve lasten voor alle sectoren met 5 procentpunten te verminderden gerealiseerd kan worden. Bij deze gespreken wordt deze verplichting vast ook een gesprekonderwerp. De LHV zet zich daarvoor al actief in om deze verplichting van tafel te krijgen.

VWS heeft de formele opdracht verstrekt aan de NZA om een onderzoek te doen en voor 1 juli volgend jaar de resultaten op te leveren. LHV en VPH zijn betrokken en de NZa heeft zelf ook mensen in het veld benaderd. De precieze vormgeving is nog onderwerp van gesprek, maar met de overgang naar S1 is de structurele bekostiging gegarandeerd. Zorgverzekeraars hebben de structurele bekostiging sowieso gegarandeerd. Wel moet de huisarts daadwerkelijk MTVP leveren.

Alle beschikbare informatie is op 15 december besproken met de ambassadeurs en in de week voor kerstmis op overzichtelijke wijze gedeeld met alle leden. Er was daarvoor ook al veel informatie beschikbaar op onze website. Met de webinars is de informatie nog een keer gepresenteerd en hebben deelnemende LHV-leden hun advies kunnen geven. De afgevaardigde ambassadeurs in de Landelijke Ledenvergadering zijn meermalen tussentijd geïnformeerd, staan in contact met hun afdeling en de leden en kunnen hun stem uitbrengen op de Landelijke Ledenvergadering van 24 januari.

In het IZA zijn afspraken gemaakt die ertoe leiden dat meer dan voorheen de samenwerking wordt gezocht. Zowel door zorgverzekeraars als door zorgaanbieders. Bijvoorbeeld de afspraak over MTVP, waarvan alle zorgverzekeraars hebben aangegeven die te volgen. De zorgverzekeraars hebben een self-assesment gedaan of dit zo kan, met een positieve uitkomst. De ACM is gevraagd daar uitspraak over te doen. Als daar een hobbel zit, dan is dat een belangrijk punt van gesprek zijn binnen het IZA en is de minister aanzet om daarop actie te nemen.

In het IZA is ook een voor ons belangrijke afspraak gemaakt over het contracteerproces. Namelijk dat het Ministerie van VWS in het tweede kwartaal van 2023, een verkenning gaat opleveren waarin de mogelijkheden en noodzaak voor kleinere aanbieders (bijvoorbeeld wijkzorg, ggz, klinieken en huisartsen) om gezamenlijk op te trekken in het contracteerproces zijn beschreven en adviezen staan hoe dit eenvoudiger kan. Deze verkenning wordt uitgevoerd in samenspraak met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar ook in overleg met ACM en NZa.

De kracht van de huisartsenzorg

De huisartsenzorg is de basis van de gezondheidszorg in Nederland. Voor maar 20 euro per maand kunnen 17 miljoen mensen elke dag bij de huisarts terecht. Patiënten waarderen de zorg van de huisarts en zijn team. De huisarts lost 94% van de klachten van patiënten die de praktijk bezoeken, samen met die patiënt passend op. Ook tijdens de coronacrisis is de huisartsenzorg zoveel mogelijk door gegaan. 

Wat maakt de huisartsenzorg zo bijzonder?

  1. De huisarts is dichtbij, bekend, luistert en is toegankelijk en betrouwbaar.
  2. De huisarts levert met zijn team kwaliteit op basis van de laatste stand van de wetenschap en praktijk en werkt nauw samen met collega-huisartsen, andere zorgprofessionals en sectoren in de zorg.
  3. De huisarts werkt kleinschalig in en met een team waar iedereen elkaar kent, professioneel autonoom, met ruimte voor eigen invulling en ondernemerschap, eigentijds en modern. De huisartsen hebben zich regionaal georganiseerd en worden efficiënt en effectief ondersteund door lokale en regionale organisaties.
  4. De huisarts is met zijn team een inspirerende gids in zorg én welzijn, kent en levert context zowel voor patiënten als voor partners in de keten en kijkt met de patiënt wat wel en niet zinvol is.
  5. De huisarts biedt continuïteit van zorg, een stabiele (terugval-)basis en medisch-generalistische zorg zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren.
  6. De huisarts draagt bij aan het overbruggen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid en de veerkracht in onze maatschappij.

Wat was het hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022

Download de samenvatting van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 of lees de hele tekst

Over IZA in De Dokter