Stoppen met roken

 
Een programmatische aanpak van Stoppen Met Roken (SMR) valt onder de Zorgverzekeringswet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een regeling beschreven om welke prestaties het gaat. Ook is vastgelegd dat het om een vrij tarief gaat.

Op weg naar een rookvrije generatie

Als lid van de Alliantie Nederland Rookvrij en het Partnership Stop-met-roken onderschrijft de LHV de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019. Een programmatische aanpak van Stoppen Met Roken (SMR) valt onder de Zorgverzekeringswet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een regeling beschreven om welke prestaties het gaat. Ook is vastgelegd dat het om een vrij tarief gaat.

Prestatie Stoppen Met Roken

De regeling omvat geneeskundige zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen en klinisch psychologen die plegen te bieden. Een SMR-programma moet in overeenstemming zijn met de zorgmodule 'Stoppen met roken', zoals die is opgesteld door het Partnership Stop met Roken. De bijbehorende documenten kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Het betreft begeleiding gericht op gedragsverandering, eventueel aangevuld met farmacotherapie. Bij farmacotherapie gaat het om zowel algemeen verkrijgbare middelen (AV-middelen) als middelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (UR-middelen).

Er kunnen dus 4 verschillende prestaties worden onderscheiden:

  • Begeleiding gericht op gedragsverandering;
  • Begeleiding gericht op gedragsverandering met gebruik van AV-middelen;
  • Begeleiding gericht op gedragsverandering met gebruik van UR-middelen;
  • Begeleiding gericht op gedragsverandering met gebruik van AV-middelen en UR-middelen.

Vrij tarief
Voor de prestatie SMR gelden vrije tarieven. Afhankelijk van de situatie spreken zorgaanbieders een tarief af met ketenzorgorganisaties, patiënten of zorgverzekeraars van patiënten. Als een huisarts een Stoppen-met-Rokenprogramma aanbiedt, dan zal hierover in de regel een overeenkomst met de zorgverzekeraar worden afgesloten, maar dat is niet verplicht. Een programma kan dus ook worden geleverd en gedeclareerd bij de patiënt zonder overeenkomst met de zorgverzekeraar.

Eigen risico

SMR-programma's komen niet ten laste van het eigen risico. Dit geldt sinds 1 januari 2020 ook voor de daartoe voorgeschreven medicamenten. Dat geldt zowel voor patiënten die een SMR-programma als onderdeel van ketenzorg ontvangen als voor patiënten die geen ketenzorg ontvangen.

Relatie met ketenzorg

Als u een SMR-programma via een integraal bekostigde ketenzorgorganisatie (zorggroep) aanbiedt aan een ketenzorgpatiënt, dan ontvangt u de vergoeding daarvoor via de ketenzorgorganisatie (de zorggroep). In alle andere gevallen ontvangt u de vergoeding voor het programma dus van de patiënt of van de zorgverzekeraar van die patiënt.

Afwijken van integrale inkoop, levering en declaratie

Idealiter wordt het Stoppen-met-rokenprogramma integraal ingekocht, geleverd en gedeclareerd. Op basis van de NZa regels is het echter mogelijk om af te wijken van de integrale inkoop, levering en declaratie. Dit geld zowel voor zorg die wordt geleverd aan cliënten die integraal bekostigde ketenzorg ontvangen als voor zorg aan cliënten die een losse stoppoging doen. 

Onderlinge dienstverlening

Bij onderlinge dienstverlening verdeeld de hoofdcontractant het tarief onder de betrokken zorgaanbieders, volgens de (contract)afspraken die hij of zij met hen heeft gemaakt. De zorgaanbieder die (een deel van) het Stoppen-met-rokenprogramma levert declareert deze zorg aan de hoofdcontractant. De tarieven voor onderlinge dienstverlening in het kader van het stoppen met roken programma zijn vrij.

Kwaliteitsregister Stoppen-met-roken

Voor huisartsen die intensieve begeleiding bieden, is aanvullende opleiding en registratie vereist. Dit wordt door het Kwaliteitsregister Stoppen-met-roken uitgevoerd. Deze opleiding en registratie is niet nodig als u voorlichting en advies geeft of motiverende gesprekken voert. Meer over het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Patiëntenversie

Voor de patiënt is verschillende informatie beschikbaar:

Alle informatie op een rij