Voor en door huisartsen
 

Vertegenwoordigers (ouders/mentor/curator)

 
De arts mag gegevens verstrekken aan de wettelijke vertegenwoordigers van de patiënten (minderjarige en wilsonbekwame meerderjarige patiënten). De zwijgplicht geldt niet ten opzichte van wettelijke vertegenwoordigers nu zij toestemming moeten geven voor de behandeling

In de Wgbo worden vier categorieën minderjarigen onderscheiden:

  1. De ouder(s) of voogd(en) van minderjarigen tot 12 jaar hebben recht op informatie.
  2. De ouder(s) of voogd(en) van minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar hebben recht op informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van hun taak. Als dit strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, dan wordt geen informatie verstrekt.
  3. De ouder(s) of voogd(en) van minderjarigen van 16 en 17 jaar - hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft een zelfstandig recht op geheimhouding.
  4. De ouder(s) of voogd(en) van minderjarigen die wilsonbekwaam zijn hebben volledig recht op informatie.

Voor informatieverstrekking na echtscheiding zie Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (p. 25)

Vertegenwoordiger van een meerderjarige wilsonbekwame patiënt oefent de rechten die uit de Wgbo voortvloeien namens de patiënt uit, tenzij dit niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Echtscheiding

Na echtscheiding houden beide ouders gewoonlijk het ouderlijk gezag. Dit betekent dat beide ouders dan wettelijk vertegenwoordiger blijven en recht hebben op informatie, voor zover dat op bovenstaande gronden is toegestaan. De hoofdregel is dat beide ouders moeten instemmen met de behandeling van de minderjarige. Wel kan het belang van het kind meebrengen dat de dubbele toestemming niet te strikt moet worden gehanteerd. Wanneer het gezag aan slechts een van de ouders wordt toegekend, dient alleen toestemming van deze gezagdragende ouder gevraagd te worden. Wel heeft de niet met gezag belaste ouder, desgevraagd, recht op informatie. Tenzij het belang van het kind zich hiertegen verzet.