Online inzage in het patiëntendossier

 

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.

Daarom hebben LHV, NHG en InEen besloten samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS. Dit doen we binnen het vierjarige programma OPEN.

Aanpak OPEN

Vanuit het OPEN-programma gaan we huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties ondersteunen en ontzorgen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. In het belang van de patiëntenzorg, om hen mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

We stellen eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten gaan voldoen en schakelen met hen om te zorgen dat de benodigde technische ontwikkelingen worden doorgevoerd. De leveranciers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden vanuit de subsidie van VWS. Zo zorgen we dat de kosten die de leveranciers moeten maken voor aanpassingen, niet doorberekend kunnen worden aan de huisartsen.

Daarnaast bieden we huisartsen(praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage.

Meer informatie over OPEN

Planning

Het OPEN-programma heeft een looptijd van vier jaar, gestart vanaf 2018. In 2018 is het programmaplan uitgewerkt, is VWS gestart met de uitwerking van de subsidieregeling  en is uitgezocht wat er nodig is om de ICT-systemen gereed te maken voor online inzage.

Per 2019 is de financiering voor het OPEN-programma beschikbaar gesteld en kan het programma -na de publicatie van de subsidieregeling in mei- vol van start. Er worden regionale coalitiesgevormd van samenwerkende Huisartsenkringen, zorggroepen, koepels van gezondheidscentra e.d. voor de regionale implementatie van OPEN. Huisartsenpraktijken kunnen zich vervolgens bij één van deze coalities aansluiten. U vindt een actueel overzicht van de regionale coalities op de OPEN-website.

Financiering

Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie zal gaan naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties).

Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen -mits zij aan 4 voorwaarden voldoen- in de periode 2020 tot en met 2022daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief.

Meer over inzage patiënten

Inzage door patiënten in de eigen medische gegevens is niet nieuw. Ook nu heeft de patiënt al recht op inzage, alleen hoeft die inzage niet per se ook elektronisch te kunnen plaatsvinden. In de praktijk wordt er ook al gebruik van gemaakt. Veel huisartsen hebben daar reeds ervaring mee.

Op de website van het NHG vindt u meer informatie over inzage door patiënten in eigen medische gegevens, zoals over welke gegevens patiënten mogen inzien en hoe u daarmee om kunt gaan.