Voor en door huisartsen
 

Online inzage in het patiëntendossier

 

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.

Daarom hebben LHV, NHG en InEen besloten samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS. Dit doen we binnen het vierjarige programma OPEN. 

Aanpak OPEN

Vanuit het OPEN-programma gaan we huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties ondersteunen en ontzorgen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. In het belang van de patiëntenzorg, om hen mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

We stellen eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten gaan voldoen en schakelen met hen om te zorgen dat de benodigde technische ontwikkelingen worden doorgevoerd. Daarnaast bieden we huisartsen(praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage. 

Meer informatie over OPEN

Planning

De beoogde looptijd van het programma is vier jaar. In 2018 wordt het programmaplan uitgewerkt en de subsidieregeling geconcretiseerd. Ook onderzoeken we wat de huidige stand van zaken is: welke huisartsen en ketenzorgorganisaties en welke ICT-systemen zijn al klaar voor online inzage en wat er is nodig om overal online inzage mogelijk te maken. Zodra de financiering beschikbaar is, gaan we het programma uitrollen.

Financiering

Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie zal gaan naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties). De huidige stand van zaken (d.d. november 2018) is dat we verwachten dat de financiering in maart 2019 ter beschikking wordt gesteld, zodat het programma kan worden uitgerold zoals gepland.

Meer over inzage patiënten

Inzage door patiënten in de eigen medische gegevens is niet nieuw. Ook nu heeft de patiënt al recht op inzage, alleen hoeft die inzage niet per se ook elektronisch te kunnen plaatsvinden. In de praktijk wordt er ook al gebruik van gemaakt. Veel huisartsen hebben daar reeds ervaring mee.

Op de website van het NHG vindt u meer informatie over inzage door patiënten in eigen medische gegevens, zoals over welke gegevens patiënten mogen inzien en hoe u daarmee om kunt gaan.