Online inzage in het patiëntendossier

Laatst bijgewerkt: 18/02/2021 - 15:58
Online inzage in het patiëntendossier
Sinds juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.

Daarom hebben LHV, NHG en InEen besloten samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS. Dit doen we binnen het vierjarige programma OPEN.

Standpunt LHV

Als LHV vinden we het belangrijk dat patiënten zelf regie kunnen hebben over hoe ze hun leven vormgeven, zeker ook ten tijde van ziekte. Inzicht in gegevens over de eigen gezondheid draagt daar aan bij. Daarbij moet de patiënt zelf kunnen beslissen over de toegang tot de eigen gegevens. Dat kan via een digitaal portaal van de huisartsenpraktijk of via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Online inzage heeft effect op het contact tussen huisartsen en patiënten en moet een plek krijgen binnen de dagelijkse consultvoering en praktijkvoering van huisartsen. Als LHV zetten we ons in voor een goede inbedding in de dagelijkse praktijk en voor het goed regelen van de randvoorwaarden voor huisartsen.

 • Over OPEN

  Vanuit het OPEN-programma bieden we ondersteuning en ontzorging voor huisartsen(praktijken). Dat doen we op verschillende manieren:

  • We stellen eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen. Zo zorgen we dat de techniek voor u is geregeld.
  • We zorgen dat de ICT-leveranciers een vergoeding krijgen voor de technische aanpassingen die ze moeten doen (via een subsidie van het ministerie van VWS). Zo zorgen we dat de kosten niet doorberekend worden aan de huisartsen.
  • We bieden huisartsen(praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage, via regionale coalities door het hele land.

  Meedoen aan OPEN

  • Heeft u een eigen praktijk? Sluit u dan aan bij een regionale coalitie. Zij helpen u met online inzage aan te bieden aan uw patiënten. Ook krijgt u dan scholing aangeboden en materialen voor de patiëntenvoorlichting.
  • Bent u huisarts maar geen praktijkhouder? Zorg dat u op de hoogte bent van de gevolgen van online inzage. Volg de scholing die via OPEN wordt aangeboden.

   

 • Het OPEN-programma kent 2 mogelijkheden om de online inzage te realiseren: via  patiëntenportalen of via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die voldoen aan MedMij-eisen.

  • Patiëntenportaal: bij een patiëntenportaal logt de patiënt in op het portaal van de huisartsenpraktijk om online inzage te krijgen in de belangrijkstee delen van het huisartsendossier (onder andere de medicatie, alle actieve episodes en de e- en de p-regels).
  • PGO: Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarmee een patiënt toegang heeft tot zijn eigen gezondheidsgegevens, die bij de huisarts, specialist en andere zorgverleners zijn opgeslagen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus breder dan een patiëntenportaal, want een portaal is gekoppeld aan één zorgverlener/zorginstelling. De Patiëntenfederatie biedt veel informatie over PGO’s.

  Voor meer informatie hierover, lees de veelgestelde vragen en antwoorden op de OPEN-website.

 • Het OPEN-programma heeft een looptijd van 4 jaar, gestart vanaf 2018. In 2018 is het programmaplan uitgewerkt, is VWS gestart met de uitwerking van de subsidieregeling  en is uitgezocht wat er nodig is om de ICT-systemen gereed te maken voor online inzage.

  Per 2019 is de financiering voor het OPEN-programma beschikbaar gesteld en is  het programma vol van start gegaan. Er zijn regionale coalities gevormd van samenwerkende Huisartsenkringen, zorggroepen, koepels van gezondheidscentra e.d. voor de regionale implementatie van OPEN. Huisartsenpraktijken hebben zich vervolgens bij één van deze coalities kunnen aansluiten. U vindt een actueel overzicht van de regionale coalities op de OPEN-website.

  In 2020 leveren de HIS-leveranciers een aantal grote aanpassingen op. Per uiterlijk juli 2020 is het in alle HIS’en mogelijk om via een patiëntenportaal online inzage aan te bieden, in lijn met de eisen vanuit OPEN. Uiterlijk eind 2020 zorgen alle HIS’en dat het ook mogelijk is om via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) online inzage te krijgen in het huisartsendossier.

  Vanaf 2020 kunnen huisartsenpraktijken dus aan de slag met het gaan aanbieden van online inzage aan de patiënten in hun praktijk.

  Bekijk de factsheet voor meer informatie over de planning van online inzage in de huisartsenpraktijk.

 • Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie zal gaan naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties).

  Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen - mits zij aan 4 voorwaarden voldoen - in de periode 2020 tot en met 2022 daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief voor 2020 vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Ook is er een opslag op de tarieven voor gemoedsbezwaarden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over de declaratie, de timing van het declareren en het voldoen aan de voorwaarden vindt u in deze factsheet

  De kosten voor reguliere aanschaf en onderhoud van een patiëntenportaal zijn wel voor rekening van de huisartsenpraktijk, zoals dat voorheen ook was. De specifieke aanpassingen die leveranciers aan de portalen moeten doen om te voldoen aan OPEN, mogen niet ten laste komen van de huisartsen, maar worden vergoed vanuit het OPEN-programma (subsidie vanuit VWS).

 • Inzage door patiënten in de eigen medische gegevens is niet nieuw. Al sinds de WGBO uit 1985 heeft de patiënt recht op inzage in het eigen medisch dossier, alleen hoeft die inzage niet per se ook elektronisch te kunnen plaatsvinden. In de praktijk wordt er ook al gebruik van gemaakt. Veel huisartsen hebben daar reeds ervaring mee.

  Op de website van het NHG vindt u meer informatie over inzage door patiënten in eigen medische gegevens, zoals over welke gegevens patiënten mogen inzien en hoe u daarmee om kunt gaan.

Stel uw vraag

Hanny Schulten

Hanny Schulten

085 04 80 089