Hoe werkt de indicatiestelling langdurige zorg?

 
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt de indicaties voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Van 1 juni tot en met het najaar 2015 gaat het CIZ beoordelen of patiënten, die op basis van het overgangsrecht zorg kregen vanuit de Wlz, voldoen aan de criteria voor een indicatie vanuit de Wlz. Patiënten krijgen zo snel mogelijk het indicatiebesluit van het CIZ. Dit gebeurt in ieder geval voor 1 november 2015.

Patiënten met een hoge ZZP (zorgzwaartepakket) die in een instelling wonen met een indicatie voor verblijf, vallen sinds 1 januari 2015 onder de Wlz en hebben hun recht op verblijf in de instelling behouden. Ook voor patiënten met een hoge ZZP die thuis wonen met een indicatie voor verblijf geldt dat zij hun recht op zorg vanuit de Wlz behouden. Zij ontvangen deze zorg sinds 1 januari 2015 thuis via een persoonsgebonden budget (pgb), volledige pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt).

Afkortingen:
 • VV = verpleging & verzorging
 • VG = verstandelijk gehandicapt
 • LG = lichamelijk gehandicapt
 • SGLVG = sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt
 • LVG = licht verstandelijk gehandicapt
 • ZGAUD = zintuigelijk gehandicapt auditief en communicatief
 • ZGVIS = zintuiglijk gehandicapt visueel

Welke oude ZZP’s vallen onder de Wlz?

De ZZP-systematiek (zorgzwaartepakketten) is komen te vervallen.

 • Ouderenzorg: ZZP VV 4 tot en met 10
 • Gehandicaptenzorg: ZZP VG 3 tot en met 8, ZZP SGLVG 1, ZZP LG 2 en 4 tot en met 7, ZZP ZGAUD 2 tot en met 4, ZZP ZGVIS 2 tot en met 5, ZZP LVG 1 tot en met 5

Patiënten met een lage ZZP die thuis wonen met een indicatie voor verblijf moeten voor 1 november 2015 een keuze maken voor verblijf of voortzetting van de zorg thuis in 2016. Mocht de oorspronkelijke einddatum van de indicatie van de patiënt in 2015 liggen, dan moet de patiënt voor het verstrijken van de einddatum de keuze hebben gemaakt. Zij behouden altijd het recht later alsnog op grond van de Wlz te kiezen voor een verblijf in een zorginstelling.

Welke oude ZZP’s zijn laag en vallen nu onder de Wmo?

 • Ouderenzorg: ZZP VV 1, 2 en 3
 • Gehandicaptenzorg: ZZP VG 1 en 2, ZZP LG 1 en 3, ZZP ZGAUD 1, ZZP ZGVIS 1

Indicatiebevoegdheid wijkverpleegkundige

Met ingang van 2015 stellen wijkverpleegkundigen de indicatie voor de extramurale verpleging en verzorging die onderdeel uitmaakt van de Zorgverzekeringswet. Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar een thuiszorginstelling voor een indicatie door de wijkverpleegkundige. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. In de factsheet Huisartsenzorg voor patiënten met een Wlz-indicatie staat in welke gevallen medische zorg van algemene aard (huisartsenzorg) voor patiënten met een Wlz-indicatie wordt vergoed vanuit de Wlz en wanneer vanuit de Zorgverzekeringswet. VGZ heeft hier ook een brochure over. 

Bekijk ook het dossier Wlz en Wmo