Spring naar content

Waarom de vergoeding van diensten lager uitpakt voor hidha’s

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht vertellen we wat de pensioenregeling inhoudt en wat wij voor u als hidha kunnen doen.

Op 1 januari 2022 is door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) een nieuwe pensioenregeling voor huisartsen vastgesteld om te zorgen voor het behoud van een goede pensioenregeling. Bij deze nieuwe regeling is een nieuwe premie vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat voor veel deelnemers, waaronder hidha’s, de pensioenpremie stijgt. In dit bericht geven we op verzoek van leden wat meer context en informatie over een mogelijk vervolg.

Het is goed om te weten dat de LHV niet betrokken is bij de wijzigingen in de pensioenregeling van SPH (zie ook eerdere berichtgeving). De Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) bepaalt de inhoud van de pensioenregeling. De BPV behartigt hierin de belangen van alle huisartsen. Bij navraag blijkt dat voor deze wijziging een groot draagvlak is onder de huisartsen.

Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor een Hidha?

Door de invoering van de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie voor een hidha hoger dan in 2021. Hoeveel pensioenpremie een hidha betaalt is afhankelijk van hoe en hoeveel er wordt gewerkt als huisarts. De wijze waarop dat NZa-uurtarief wordt omgerekend naar een vergoeding voor de hidha (NZa-uurtarief − werkgeverslasten = hidha-vergoeding), zorgt ervoor dat nu de werkgeverslasten stijgen, de hidha een lagere dienstenvergoeding ontvangt per 1 januari 2022 ter hoogte van € 61,97. Daar staat dan dus wel een nieuwe pensioenregeling tegenover met naar verwachting een beter pensioen.

Aan de premielastverdeling tussen werkgever en werknemer is niets veranderd, die blijft – net als vorig jaar – 50/50 over de pensioengrondslag, zoals vastgelegd door de LHV en de LAD in de Cao Hidha.

Wat kan de LHV voor hidha’s doen?

Veel hidha’s stellen vragen over de lagere dienstenvergoeding aan de LHV. Zoals aangeven is de LHV echter niet betrokken bij de totstandkoming van de pensioenpremie. Deze keuze van de BPV huisartsen is voor de LHV een gegeven. De LHV is wel als vertegenwoordiger van álle huisartsen in Nederland betrokken bij de Cao Hidha, waarin de ANW-vergoeding voor hidha’s is geregeld.

De LHV vindt het belangrijk dat de vertegenwoordiging van de werkgevers (praktijkhouders) en de werknemers (hidha’s) goed is geregeld bij die onderhandelingen. Bij de cao-onderhandelingen vertegenwoordigt daarom de LAD de hidha’s en de LHV de werkgevers.

  1. De LAD heeft conform de afspraak in de huidige cao, die eind juli afloopt, een werkgroep opgericht om met de LHV samen richting de NZa op te trekken, voor een passende vergoeding voor zowel de Hidha als praktijkhouder, voor het verrichten van diensten in avond, nacht en weekend. 
  2. De LAD heeft in voorbereiding op de overleggen over de nieuwe cao al aangekondigd dat de stijging van pensioenpremie door hen meegenomen wordt in de gesprekken over een nieuwe cao. De LHV is als werkgeverspartij betrokken, maar steunt ook (een delegatie) van Hidha’s met een onafhankelijk adviseur en organisatie om zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en de LAD te kunnen informeren over wat speelt bij hen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe pensioenregeling en de hogere pensioenpremie kunt u contact opnemen met SPH. Op hun website treft u ook een webinar aan over de nieuwe pensioenregeling en de bijbehorende pensioenpremie 2022 die u kunt terugkijken. Voor meer informatie over de Cao Hidha kunt u naast de LHV ook contact opnemen met de vertegenwoordiger van de Hidha de LAD.

Lees meer over cao Hidha

Nieuws over de cao hidha

De huidige Cao Hidha wordt verlengd tot en met 31 juli 2024. Het streven was de nieuwe Cao Hidha per

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de hidha. In dit bericht lees je wat er

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen