Spring naar content

Schema Huisartsenzorg per woonvorm en Wlz-indicatie

Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de zorg die u als huisarts levert? Het schema Huisartsenzorg per woonvorm en Wlz-indicatie geeft inzicht in de verschillende situaties waarmee u te maken heeft.

Stel vooraf de volgende vragen:

 • Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) stelt de indicatie vast voor de Wlz.
 • Vraag bij de patiënt na of deze een Wlz-indicatie heeft.
 • Het CIZ verstrekt nieuwe indicatiebesluiten en herindicatiebesluiten van de patiënt aan u als huisarts. Hierdoor weet u op welke zorg uw patiënten recht hebben en welke tarieven u mag declareren.

Meer over de indicatiestelling langdurige zorg

Er zijn twee soorten zorginstellingen:

 1. Zorginstellingen zonder toelating voor Wlz-behandeling. Dit zijn aanleunwoningen, kleinschalige woonvormen en de (voormalige) verzorgingshuizen die geen medische behandeling leveren.
 2. Zorginstellingen met toelating voor Wlz-behandeling, overwegend de verpleeghuizen en enkele (voormalig) verzorgingshuizen met een verpleeghuisafdeling.

Vraag aan de zorginstelling of:

 1. de zorginstelling een toelating heeft voor behandeling in de Wlz.
 2. deze zorg ook wordt geleverd.

Let op: Zorginstellingen met een toelating voor Wlz-behandeling hebben de verantwoordelijkheid om deze behandeling te leveren. Soms wordt de behandeling echter niet gecontracteerd door het zorgkantoor. In dat geval kan de huisarts de zorginstelling hierop aanspreken. De huisarts kan alleen de algemene medische zorg leveren, indien de specialist ouderengeneeskunde de specialistische medische zorg (Wlz-zorg) levert en aanvullende randvoorwaarden geregeld zijn.

Meer informatie over verblijf en behandeling

 • Uw patiënt met Wlz-indicatie kan de zorg thuis ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt), of met een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Wonen is dan gescheiden van zorg, patiënt betaalt zelf huur.
 • Dit kan zowel thuis als in aanleunwoningen of vormen van kleinschalig wonen.

Meer over leveringsvormen in de Wlz

Schema Huisartsenzorg per woonvorm en Wlz-indicatie

Woonsituatie patiënt: Thuis

De patiënt woont thuis en heeft een Wlz-indicatie. Dit betekent voor u als huisarts:

Huisartsenzorg in Zorgverzekeringswet

Inzet specialist ouderengeneeskunde (SO)

 • Ga na bij zorginstelling en/of zorgkantoor of inzet van SO voor consultatie en (mede)behandeling mogelijk is.
 • Inzet van de SO wordt gefinancierd vanuit de Wlz (patiënt heeft Wlz-indicatie).
 • Maak bij voorkeur structurele afspraken over de inzet van de SO. Bekijk daarvoor de handreiking Samenwerking huisarts en SO.

Meer over de samenwerking met de SO.

Patiënt woont thuis en heeft geen Wlz-indicatie. Dit betekent voor u als huisarts:

Huisartsenzorg in Zorgverzekeringswet

Inzet specialist ouderengeneeskunde (SO)

 • Ga na bij zorginstelling en/of zorgkantoor of inzet van SO voor consultatie en (mede)behandeling mogelijk is. De tijdelijke subsidie regeling extramurale behandeling is hiervoor, mits er afspraken zijn tussen zorginstelling van SO en zorgkantoor.
 • Maak bij voorkeur structurele afspraken over de inzet van de SO. Bekijk daarvoor de handreiking Samenwerking huisarts en SO.
 • De SO heeft sinds 1 januari 2020 een betaaltitel in de Zvw.

Meer over de samenwerking met de SO

Woonsituatie patiënt: In (woon)zorgvoorziening zonder Wlz-behandeling

Patiënt met Wlz-indicatie woont in een woonzorgvoorziening zonder toelating voor Wlz-behandeling. Dit betekent voor u als huisarts:

Huisartsenzorg in Zorgverzekeringswet

 • Als huisarts kunt u, onder randvoorwaarden, de huisartsgeneeskundige zorg leveren aan de woonzorgvoorziening. Bespreek deze randvoorwaarden met de woonzorgvoorziening voordat u medische zorg gaat leveren aan de bewoners.
 • Patiënt staat op naam ingeschreven (ION) in uw praktijk.
 • Bied het basisaanbod huisartsenzorg en eventueel aanvullend en, indien bekwaam, bijzonder aanbod. De complexe medische zorg valt buiten het expertisegebied van de huisarts, (aanvullende) inzet van een SO is onmisbaar.
 • Leg dit vast in een overeenkomst.
 • Declareer de door u geleverde zorg bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Afhankelijk van de indicatie kunt u tarieven declareren voor intensieve zorg.
 • Zorg voor een goede informatieoverdracht aan de huisartsenpost, mits patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.

Inzet specialist ouderengeneeskunde (SO)

 • Voor complexe medische zorgvragen moet u kunnen terugvallen op de expertise van een SO. Dit betekent dat een SO voor consultatie, (mede)behandeling en eventueel hoofdbehandelaarschap bereikbaar en inzetbaar is. U kunt de woonzorgvoorziening er op aanspreken dat zij afspraken hierover maken het zorgkantoor dan wel zelf een SO inhuren.
 • Inzet van de SO wordt gefinancierd vanuit de Wlz (patiënt heeft Wlz-indicatie).

 Zie ook leidraad kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor advies en randvoorwaarden.

Woonsituatie patiënt: In (woon)zorgvoorziening met Wlz-behandeling

* Let op: dit is geen huisartsenzorg

Patiënt met Wlz-indicatie woont in een zorginstelling met toelating voor Wlz-behandeling. Wat moet u als huisarts weten?

 • U bent als huisarts niet meer verantwoordelijk voor het leveren van algemene medische zorg.
 • De zorginstelling heeft de verantwoordelijkheid om de medische zorg te organiseren. Het gaat hierbij om de algemene medische zorg én de specifieke Wlz-zorg.
 • Schrijf de patiënt uit, u kunt voor deze patiënt niet meer declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Onder zeer strikte voorwaarden kunt u kiezen om de algemene medische zorg wel voor uw rekening te nemen. Dit is een vrije keuze en alleen te doen indien wordt voldaan aan de randvoorwaarden en u het eens wordt over betaling.
 • Leg dit vast in een overeenkomst.
 • Declareer de zorg die u levert bij de zorginstelling, niet bij de zorgverzekeraar. Er zijn geen standaardtarieven.

Let op:

Zorginstellingen met een toelating voor Wlz-behandeling hebben de verantwoordelijkheid om deze behandeling te leveren. Soms wordt de behandeling niet gecontracteerd door het zorgkantoor. In dat geval kan de huisarts de zorginstelling hierop aanspreken. De huisarts kan dan alleen de algemene medische zorg leveren, indien de SO de specialistische medische zorg (Wlz-zorg) levert en de aanvullende randvoorwaarden geregeld zijn.

Inzet specialist ouderengeneeskunde (SO)

 • De SO dient 24 uur per dag beschikbaar te zijn.
 • De inzet van de SO wordt gefinancierd vanuit de Wlz-behandeling. 

Ook interessant

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? En of u wel

Kwetsbare patiënten zoals ouderen wonen in toenemende mate in een geclusterde (kleinschalige) woonzorginstelling. In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen leest u

Wilt u als huisarts zorg leveren in een kleinschalige woonzorginstelling? Dan is het belangrijk dat is voldaan aan een aantal