Spring naar content

Mensen met een verstandelijke beperking en de arts VG

Welke zorg lever je als huisarts aan mensen met een verstandelijke beperking? En als je ervoor kiest om zorg te leveren in een zorginstelling, waar moet je dan rekening mee houden? Op deze pagina geven we daar uitleg over, reiken we instrumenten aan en laten we zien welke samenwerkingsafspraken er zijn met de artsen verstandelijk gehandicapten (arts VG).

Welke zorg biedt de huisarts?

Als huisarts bied je reguliere huisartsenzorg aan mensen met een verstandelijke beperking die niet op een instellingsterrein wonen en die geen behandelindicatie hebben. Een aantal huisartsen levert de reguliere huisartsenzorg ook aan mensen met een verstandelijke beperking die op een instellingsterrein wonen.

LHV en InEen zien dat de instellingen voor verstandelijk gehandicapten worstelen met het geregeld krijgen van de medische zorg door oplopende tekorten aan artsen verstandelijk gehandicapten (VG), een veranderde rol van de arts VG en de complexiteit van wet- en regelgeving. Daardoor neemt de druk op huisartsen en huisartsenposten toe om in zorginstellingen voor verstandelijke gehandicapten medische zorg te leveren. Medische zorg aan verstandelijk gehandicapten (vaak aan patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben) ligt in veel gevallen echter buiten de expertise van de huisarts.

Vraag je je af of een bepaald verzoek wel of niet op jouw bord hoort? Gebruik dan de LHV Aanbodwijzer, een praktische online tool die je helpt keuzes te maken.

Wil je extra zorg leveren?

Verstandelijk gehandicapten die vanwege hun zorgbehoefte niet ‘thuis’ wonen, zijn aangewezen op 24-uurs zorg en ondersteuning in de nabijheid. Zij hebben een Wlz-indicatie en verblijven in een geclusterde woonvorm of op een instellingsterrein. De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiënten en de setting waarin ze verblijven, maken dat de algemeen medische zorg voor deze mensen niet valt onder het basisaanbod medische zorg dat een huisarts in de thuissituatie levert.

Noodzakelijke randvoorwaarden

Huisartsen die wel medische zorg willen leveren aan verstandelijk gehandicapten die niet ’thuis’ wonen, moeten zich bewust zijn van hun kennis en kunde en de grenzen van hun vak. Om kwalitatief goede huisartsenzorg te kunnen bieden, moet de betreffende instelling bovendien een aantal noodzakelijke randvoorwaarden hebben geregeld. De huisarts moet een arts voor verstandelijk gehandicapten kunnen consulteren, inzage hebben in het medisch dossier van de patiënt en er moet een verpleegkundige ter plekke beschikbaar zijn. Daarover moeten de instelling en de huisarts(enpost) sluitende samenwerkingsafspraken maken.

Lees meer:

Huisartsen kunnen tekort aan AVG-artsen niet oplossen

De medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat onder druk door een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s). Voor thuiswonende patiënten zijn er poliklinieken. Maar voor bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen zijn de randvoorwaarden voor goede medische zorg vaak niet op orde. Dat probleem kunnen de huisartsen niet oplossen.

Lees het hele artikel

Standpunt LHV

Samen met de Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) willen we de medische zorg voor mensen met een verstandelijk beperking optimaliseren door samenwerking.

De handreiking Samenwerking huisarts & arts VG biedt informatie om die samenwerking soepel te laten verlopen. Met de bijbehorende praktijkkaart krijg je handvatten voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, financiële vergoedingen, declaraties en afspraken over zorg tijdens ANW-diensten.

Ook biedt de handreiking een modelsamenwerkingsovereenkomst die je als basis voor de samenwerking met de arts VG kunt gebruiken.

Herregistratie-eisen

Let op, als je als huisarts buiten de huisartsenpraktijk werk doet voor bijzondere patiëntengroepen, kan dit gevolgen hebben voor de herregistratie.  Werkzaamheden voor een aantal bijzondere groepen tellen alleen mee als u daarnaast gemiddeld minimaal 8 uur per week over vijf jaar in de dagelijkse huisartspraktijk als huisarts heeft gewerkt. De groepen die wél meetellen zijn: mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een instelling, asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen, dak- en thuislozen.

Voor andere patiëntengroepen tellen de werkzaamheden niet mee voor de herregistratie als huisarts. Kijk op de website van de KNMG om welke groepen het gaat. Neem voor vragen over herregistratie contact op met de KNMG/RGS via herregistratie@fed.knmg.nl.

Wetten

Voor huisartsenzorg aan mensen met een verstandelijke beperking zijn de Wet langdurige zorg en de Wet zorg en dwang van belang.

Poli’s voor mensen met verstandelijke beperking

Over het land verspreid zijn er poli’s waar artsen VG poliklinische zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt een patiënt doorsturen naar de poli voor een consult of onderzoek. Ook kun je zelf een arts VG consulteren bij vragen over een patiënt.

Vind een arts VG-poli.

Bezoek aan praktijk voorbereiden

Wil je patiënten met een verstandelijke beperking helpen om het bezoek aan je huisartsenpraktijk voor te bereiden? Of zelf graag goed voorbereid patiënten met een beperking en hun begeleiders te woord staan in je praktijk? In de Goede Gesprek gids staan tips en handvatten voor artsenbezoek voor zowel patiënten en begeleiders zelf, als (huis)artsen en zorgorganisaties voor mensen met een beperking.

Nieuws

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is geactualiseerd en beschrijft welke zorg u als huisarts hoort te bieden en welk zorgaanbod u

De IGJ en NZa uitten deze week hun zorgen over de medische basiszorg voor kwetsbaren in kleinschalige woonvormen. Dit doen

De zorg die door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten wordt verleend aan patiënten die thuis wonen zonder

Meer nieuws