Voor een gezonde huisartsenzorg
 
 

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 02/10/2018 - 10:03
Financiering huisartsenzorg
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2019 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.

 

2018 2019
Consulttarief 9,59 9,97
Inschrijftarief per kwartaal 15,63 16,25

Alle tarieven voor de huisartsenzorg vindt u in de tarieventabel.

NZa-regels rond declaratie vaccinatie meningokokken 

18-9-2018: De LHV ontvangt vragen over hoe een meningokokkenvaccinatie gedeclareerd kan worden.

 1. Het eerste contact met de patiënt is reguliere huisartsenzorg en kan als (telefonisch) consult worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit is het consult waarin de patiënt met de hulpvraag komt en waarin een advies wordt gegeven,
 2. Als wordt besloten om door de huisartspraktijk te laten vaccineren, dan kunt u een recept uitschrijven. De patiënt moet zelf proberen aan een vaccin te komen en moet dat zelf betalen. Er dreigen al tekorten, dus dat kan een probleem worden.
 3. Als de patiënt zich vervolgens weer meldt bij de praktijk voor de vaccinatie, dan kan een vaccinatietarief in rekening worden gebracht bij de patiënt zelf. Dat tarief is door de NZa vastgesteld op € 4,79. Als de vaccinatie onderdeel is van reizigersvaccinatie, dan kan de prestatie Reizigersadvisering in rekening worden gebracht. Zie voor de voorwaarden de NZa-tariefbeschikking, of de LHV-Declareerwijzer (pagina 30).

Alternatief is om de patiënt te verwijzen naar de GGD of naar een vaccinatiecentrum.

Meer weten over de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte? Kijk dan op de website van het NHG

 

Vanaf 2019 zijn er wijzigingen in de bekostiging van de huisartsenzorg. Waar zitten die wijzigingen in? Bijvoorbeeld in de komst van een tarief voor een kort consult. En in verruimde mogelijkheden voor het combineren van consult en verrichting. De wijzigingen op een rij.

Nieuwe consultsystematiek

 1. De tarieven voor telefonische consulten en e-mailconsulten vervallen.
 2. Er komen 3 consulttarieven:
  • Consult korter dan 5 minuten;
  • Consult vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten;
  • Consult 20 minuten en langer.
 3. De wijze waarop het contact plaatsvindt (bv. op de praktijk, telefonisch of via internet), maakt dus niet meer uit; alleen de duur is bepalend.
 4. De visitetarieven blijven ongewijzigd:
  • Visite korter dan 20 minuten;
  • Visite 20 minuten en langer.
 5. De wijzigingen gelden voor alle typen consulttarieven, dus voor:
  • Reguliere consulttarieven;
  • Consulttarieven passanten;
  • Consulttarieven militairen;
  • Consulttarieven gemoedsbezwaarden;
  • Consulttarieven POH-GGZ;
  • ANW-consulttarieven voor huisartsen die niet zijn aangesloten bij een huisartsenpost.

Tip: Bekijk alle tarieven (speciaal voor LHV-leden)

Verruimde mogelijkheden combinatie consult en verrichting

 1. Vanaf 1 januari 2019 mag het consult waarin wordt besloten tot het doen van een verrichting, apart worden gedeclareerd; ongeacht of de verrichting tijdens of aansluitend op dat consult, later op dezelfde dag, of op een andere dag wordt gedaan.
 2. Als er alleen een verrichting wordt gedaan (bv. omdat het voorafgaande consult al op een ander moment heeft plaatsgevonden, of bij een serie injecties), dan wordt alleen de verrichting gedeclareerd. Vindt er op dat moment ook een consult plaats over een andere klacht, dan kan dat consult natuurlijk wel worden gedeclareerd.

Nieuwe systematiek en uitbreiding postcodelijst voor achterstandswijken

 1. De NZa heeft een nieuwe postcodelijst voor de achterstandswijktarieven vastgesteld.
 2. Hierbij zijn 3 verbeteringen doorgevoerd:
  • Wijziging van de kenmerken die worden gebruikt voor het berekenen van de achterstandsindex:
   • Het kenmerk ‘Aandeel niet-westerse allochtoon’ is uitgebreid met het ‘aandeel MOE-landers’ (inwoners met midden- en oosteuropeaanse achtergrond);
   • Het kenmerk ‘Aandeel inwoners met een laag inkomen’ is gehandhaafd;
   • Het kenmerk ‘Aandeel niet-actieven (zijnde niet-studenten)’ is gehandhaafd;
   • Het kenmerk ‘Omgevingsadressendichtheid’ (OAD) is komen te vervallen.
  • Door een verfijndere CBS-registratie, is de nieuwe postcodelijst op een postcodeniveau met 6 posities (4 cijfers plus 2 letters) berekend.
  • Bij de vorige herijking werd voor de postcodelijst een afkappunt van circa 885.000 inwoners gehanteerd. In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is afgesproken dat het nieuwe afkappunt bij 1,5 mln. inwoners ligt, waardoor het hogere inschrijftarief voor veel meer ingeschreven patiënten kan worden gedeclareerd.
 3. Ondanks de betere systematiek en de uitbreiding van de groep patiënten, vallen er door de herijking ook postcodegebieden af (bv. door veranderingen in de bevolkingssamenstelling van de wijk of buurt). Huisartspraktijken die hierdoor in de problemen komen, kunnen zich melden bij de NZa. De NZa bekijkt dan of een overgangsregeling op maat nodig is. Hiervoor heeft de NZa de volgende voorwaarden vastgelegd:
  • De praktijk kent een sterke achteruitgang als direct gevolg van de herijking van de postcodelijst;
  • De praktijk kan aantonen dat dit grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen;
  • De praktijk kan hierover geen overgangsafspraken maken met de zorgverzekeraar(s).

Ruimere voorwaarden passantentarieven

 1. De beperkende voorwaarde dat het passantentarief niet mag worden gedeclareerd als de patiënt woont in de vestigingsgemeente van de huisartspraktijk, komt te vervallen.
 2. Het passantentarief mag niet worden gedeclareerd:
  • Indien de patiënt is ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is i) binnen dezelfde praktijk en/of ii) op dezelfde locatie als de behandeld huisarts;
  • of indien er sprake is van onderlinge waarneming (zoals bij vakantie, ziekte of nascholing).
 3. Het passantentarief blijft bedoeld voor acute en incidentele zorg waarvoor de patiënt redelijkerwijs niet kan worden verwezen naar de huisartspraktijk waarbij de patiënt staat ingeschreven.

Ruimere voorwaarden tarieven voor informatieverstrekking

 1. De beperkende voorwaarde dat het tarief voor informatieverstrekking alleen in rekening mag worden gebracht indien de vragen vanwege sociale wetgeving zijn gesteld door een bedrijfsarts en/of verzekeringsarts, komt te vervallen.
 2. Volgens de nieuwe voorwaarden mag het tarief vanaf 1 januari 2019 worden gebruikt voor informatieverzoeken door derden (al dan niet via de patiënt), behalve:
  • Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen;
  • Bij zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet;
  • In het kader van zorgverlening waarvoor de huisarts de patiënt heeft verwezen, of bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen etc.

Nieuwe tariefsystematiek voor keuringen

 1. De lange lijst met verschillende keuringstarieven wordt vervangen door een keuringstarief per 5 minuten.
 2. De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts bestede 5 minuten aan keuring/onderzoek, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, bepaalt uiteindelijk de hoogte van de declaratie.

Meer weten over de achtergrond van deze wijzigingen? Lees dan ons bericht Declareren in 2019 logischer en eenvoudiger. Daarin vertellen we over de wijzigingen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de tariefbeschikking voor 2019 doorvoert en over onze invloed daarop.

Stel uw vraag

Ad Vermaas

Ad Vermaas

085 04 80 047
Lennart Rijkers

Lennart Rijkers

085 04 80 049
Robbert Polet

Robbert Polet

085 04 80 012
 

Nieuws

 • Vorige
 • 1
 • 2
 • 3
 

Artikelen

Jaarlijks stelt de NZa de tarieven voor huisartsenzorg vast. De LHV krijgt regelmatig vragen over de onderbouwing van de NZa-tarieven, bijvoorbeeld over de inschrijftarieven en over de...
De kern vormt de verdeling van de zorg die huisartsen leveren in drie segmenten. Segment 1 staat voor de basishuisartsgeneeskundige zorg. In segment 2 worden de multidisciplinaire ketens...