Hoe declareert u intensieve zorg en Wlz-zorg?

 
Hoe declareert u intensieve zorg en Wlz-zorg?
De LHV ontvangt veel vragen over het declareren van intensieve zorg en over de zogenaamde samenloop van Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Samenloop is de situatie waarbij zowel de huisarts als een instelling zorg declareert voor een patiënt. Om te voorkomen dat u geld misloopt of later wordt geconfronteerd met terugvorderingen zetten wij de feiten nog eens op een rij.

Intensieve zorg

Voor intensieve zorg bestaan aparte tarieven in segment 1. U kunt deze zorg declareren bij:

  • Terminale patiënten
  • Patiënten waarvoor het CIZ een bepaald zorgprofiel heeft toegewezen. De 6 relevante zorgprofielen kunt u vinden in de LHV-Declareerwijzer 2016 (pagina 16) en in de NZa-tariefbeschikking. Deze zorgprofielen vervangen de vroegere ZZP’s.

Op dit moment bent u vaak niet op de hoogte van de Wlz-indicatie die uw patiënt heeft. Daar komt verandering in. De LHV heeft met het ministerie van VWS en het CIZ afgesproken dat het CIZ in de nabije toekomst (her-)indicatiebesluiten gaat doorgeven aan de huisarts van de patiënt. Tot die tijd adviseren wij u de Wlz-indicatie zelf op te vragen bij uw patiënt of diens familie.

Wlz-zorg

Huisartsenzorg valt nagenoeg geheel onder de Zorgverzekeringswet en kan ook nagenoeg geheel bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. In een enkel geval valt de huisartsenzorg echter onder de Wlz. In dat geval schrijft u de patiënt uit en kunt u niet meer bij de zorgverzekeraar declareren. Vanaf dat moment is de instelling waar uw patiënt verblijft verantwoordelijk voor de zorg. Die kan met u afspraken maken over het blijven leveren van zorg en over de betaling daarvan. Dit hoeft u echter niet te doen.

Wanneer valt huisartsenzorg onder de Wlz? Als aan drie voorwaarden is voldaan:

  1. De patiënt heeft een Wlz-indicatie met behandeling;
  2. De patiënt is opgenomen in een instelling met een toelating voor verblijf en behandeling;
  3. De verblijfsinstelling biedt ook daadwerkelijk behandeling of laat die bieden.

Als aan één van de voorwaarden niet is voldaan, dan blijft de patiënt bij u ingeschreven en kunt u de tarieven (inclusief intensieve zorg) bij de zorgverzekeraar blijven declareren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een volledig pakket thuis.

Wat moet u doen?

Wij adviseren u om afspraken te maken met de instellingen met wie u veel samenwerkt. Ga voor al uw patiënten in een instelling het volgende na:

  1. Wat is het zorgprofiel van de patiënt
  2. Heeft de instelling een toelating voor verblijf en behandeling
  3. Wordt de patiënt ook daadwerkelijk behandeld

De instelling kan u hierover informeren. De LHV vindt dat de instelling u hierover actief zou moeten informeren, maar dit gebeurt nog onvoldoende. Om problemen voor uzelf te voorkomen, adviseren wij u vooralsnog deze informatie zelf te achterhalen. Een deel van dit probleem wordt zoals gezegd opgelost met het verstrekken van de Wlz-indicatie. Daarnaast gaan zorgverzekeraars declaraties voor patiënten die onder de Wlz vallen in de toekomst sneller afwijzen. Het voordeel hiervan is dat u niet enkele jaren later geconfronteerd wordt met terugvorderingen.

Schema ouderenzorg per woonsituatie

Behalve financiële vragen krijgt de LHV ook veel vragen over hoe huisartsen het beste zorg kunnen leveren aan ouderen. Daarvoor hebben wij het schema Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie gemaakt. Het geeft inzicht in de verschillende situaties waarmee u als huisarts te maken heeft en waar u mogelijk met de specialist ouderengeneeskunde kunt samenwerken.