Spring naar content

Huisartsentekorten

Hoe zorgen we ervoor dat alle regio’s voldoende huisartsen hebben? Wij lobbyen hard bij de landelijke en regionale beleidsmakers en politiek. Er zijn ook dingen die je als huisarts in jouw eigen praktijk, of binnen jouw regionale huisartsenorganisatie zelf kunt doen. Hier vind je informatie over dit probleem, praktische voorbeelden en meer over onze aanpak.

De problematiek van huisartsentekorten speelt op landelijk, regionaal, lokaal en praktijkniveau. Het probleem is veelzijdig, heeft meerdere oorzaken en kent verschillende uitwerkingen door het land heen. Om dit probleem goed aan te pakken, is actie nodig op ál die niveaus.

Als LHV zetten we ons in om – waar we kunnen – op landelijk en regionaal niveau te zorgen dat er oplossingen komen. Zo pleiten we voor het opleiden van meer huisartsen, een betere spreiding over het land en het aantrekkelijk houden van het huisartsenvak en het praktijkhouderschap.

Er zijn ook zaken die je in jouw eigen werk, eigen praktijk, of eigen regio kunt ondernemen om bij te dragen aan de oplossingen. Daarin bieden wij graag inspiratie en ondersteuning. Een bondige samenvatting van dit thema staat in onze factsheet Huisartsentekorten in Nederland.

Wat kun je lokaal zelf doen? 6 voorbeelden

In deze artikelen lees je welke stappen jouw collega-huisartsen en hun lokale partners op de korte termijn zetten, om maatregelen te treffen in hun regio. Denk aan inventariseren van wensen van starters, stimuleren van actie bij aankomend stoppers, organiseren van ontmoeting tussen starters en stoppers, bij elkaar brengen van lokale partijen, een gezamenlijke probleemanalyse van de regio, of promotie van het werkgebied.

Arbeidsmarkt huisartsenzorg

Naast een tekort aan huisartsen is er ook een krapte aan (goed gekwalificeerd) ondersteunend personeel. De aanpak van huisartsentekorten hangt binnen de LHV hangt daarom samen met de aanpak van de bredere krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Je leest daar meer over op de themapagina Arbeidsmarkt.

Standpunt en aanpak LHV

We hebben een structureel en omvangrijk tekort aan huisartsen. Dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. We willen voorkomen dat niet iedereen in Nederland meer kan rekenen op huisartsenzorg.

Daarom is snelle en duidelijke actie nodig. Dit kunnen wij als vereniging van huisartsen niet alleen doen. Veel partijen hebben invloed op de oorzaken en dus ook op de oplossingen. Denk aan zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de huisartsenopleidingen en patiënten. Maar ook andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, gemeenten, provincies en de huisartsen zelf.

Het tekort aan huisartsen is een landelijk probleem, dat speelt in bijna alle regio’s. Wel verschilt er lokaal en regionaal de mate waarin er tekorten zijn en de aard van de tekorten. Het probleem is veelzijdig, heeft meerdere oorzaken en kent verschillende uitwerkingen door het land heen. Om dit probleem goed aan te pakken, is actie nodig op ál die niveaus: praktijkniveau, lokaal, regionaal en landelijk.

We willen de instroom aan huisartsen verhogen en willen dat voorkomen wordt dat huisartsen voortijdig het vak verlaten. We willen jonge huisartsen goed voorbereid hebben op het werkveld, inclusief de organisatorische kant van de huisartsenzorg, en niet-gevestigde huisartsen stimuleren om de stap naar het praktijkhouderschap te zetten. Driekwart van de jonge huisartsen geeft aan dat praktijkhouderschap te ambiëren. Wij willen hen helpen die stap te zetten.

Zo zetten wij in op:

 • het opleiden van meer huisartsen, door onze contacten bij het Capaciteitsorgaan, de huisartsenopleidingen en het ministerie van VWS;
 • het beter laten aansluiten van de opleiding op het werkveld, onder andere op het gebied van leiderschap en praktijkmanagement;
 • het verzamelen van betrouwbare cijfers over de arbeidsmarkt van en vraag naar huisartsenzorg, als sturingsinformatie voor landelijke en regionale organisaties, overheid en zorgverzekeraars;
 • het bieden van tips en advies aan praktijken die te maken hebben met tekorten aan capaciteit;
 • het ondersteunen van huisartsen bij het patiënt- en praktijkhouderschap;
 • het adviseren van huisartsen over praktijkoverdracht en over het werven van nieuwe huisartsen/praktijkopvolgers;
 • betrokkenheid bij regionale aanpakken (door onze LHV Afdelingen) om in die regio’s meer huisartsen te werven en om het werk anders met elkaar te verdelen en in te richten;
 • andere organisaties stimuleren om hun bijdrage te leveren aan de aanpak van de huisartsentekorten. Zo hebben we geregeld contact met de overheid, huisartsenopleidingen en de zorgverzekeraars.

De tekorten aan huisartsen hangen samen met bredere problemen in de huisartsenzorg. De aanpak van huisartsentekorten hangt binnen de LHV samen met de aanpak van de bredere krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Je leest daar meer over op de themapagina Arbeidsmarkt.

Om meer huisartsen aan te trekken en meer huisartsen te behouden, vinden we dat het vak zelf ook weer aantrekkelijker moet worden. werk van de huisarts is de afgelopen jaren complexer geworden en de werkdruk is hoog. Ook de praktijkvoering is een stuk ingewikkelder geworden en vergt meer tijd. Daarom moeten we iets doen aan de werkdruk en het werkplezier.

We zetten in op:

 • Minder administratieve lasten.
 • Meer mogelijkheden voor ondersteuning in de praktijkvoering.
 • Ruimte om extra personeel in te schakelen en het team uit te breiden.
 • Ondersteunen van de samenwerking tussen praktijken.
 • En letterlijk ruimte. Dus investeringen kunnen doen in de gebouwen waarin huisartsen werken. Zodat er plek is voor meer en andere medewerkers en de praktijken helemaal toegerust zijn om prettig en veilig in te werken.

We benaderen andere organisaties en instanties die invloed op deze factoren hebben. In het Integraal zorgakkoord zijn er over deze en andere belangrijke punten afspraken gemaakt. Lees daar meer over op de themapagina IZA.

Nieuwe aanbieders kunnen bijdragen aan een oplossing voor de druk op de huisartsenzorg, maar wel alleen als hun werkwijze volledig aansluit op de kernwaarden van de huisartsenzorg. Of je nu een ‘gewone’ huisarts-praktijkhouder bent, of een ander soort bedrijf dat een huisartsenpraktijk runt: de toegankelijkheid voor patiënten en de kwaliteit van de zorg moeten voorop staan.

Lees hier meer informatie en ons Standpunt Nieuwe toetreders

Praktische tips

Bent je direct op zoek naar een collega? Of heb je interesse om een praktijk op te zetten of onder te nemen? We helpen je op weg met:

De feiten en cijfers

Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn. Bekijk ook de LHV factsheet met cijfers.

 • In alle regio’s zegt 69% of meer van de praktijken dat de werkdruk voor huisartsen hoog is.
 • 64% geeft aan dat er een direct probleem is als een collega ziek wordt.
 • 64% geeft aan dat de noodzakelijke werkzaamheden niet afkomen.
 • Voor in 2023 én in 2028 voorzien we maar liefst in 22 regio’s een tekort aan huisartsenzorg.

Tekorten aan huisartsenzorg komen in allerlei vormen voor:

 • Openstaande vacatures voor huisartsen.
 • Patiëntenstops bij huisartsenpraktijken.
 • Moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden.
 • Afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken.
 • Het niet verkocht krijgen van ANW-diensten.

Bekijk ook

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Om in de groeiende vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien, moeten er jaarlijks veel meer huisartsen worden opgeleid. Na een

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag

Meer nieuws