Spring naar content

Huisartsentekorten

Hoe zorgen we ervoor dat alle regio’s voldoende huisartsen hebben? Wij lobbyen hard bij de landelijke en regionale beleidsmakers en politiek. Er zijn ook dingen die u als huisarts in uw eigen praktijk, of binnen uw regionale huisartsenorganisatie zelf kunt doen. Hier vindt u informatie over dit probleem, praktische voorbeelden en meer over onze aanpak.

De problematiek van huisartsentekorten speelt op landelijk, regionaal, lokaal en praktijkniveau. Het probleem is veelzijdig, heeft meerdere oorzaken en kent verschillende uitwerkingen door het land heen. Om dit probleem goed aan te pakken, is actie nodig op ál die niveaus.

Als LHV zetten we ons in om – waar we kunnen – op landelijk en regionaal niveau te zorgen dat er oplossingen komen. Zo pleiten we voor het opleiden van meer huisartsen, een betere spreiding over het land en het aantrekkelijk houden van het huisartsenvak en het praktijkhouderschap.

Er zijn ook zaken die u in uw eigen werk, eigen praktijk, of eigen regio kunt ondernemen om bij te dragen aan de oplossingen. Daarin bieden wij graag inspiratie en ondersteuning. 

Wat kunt u lokaal zelf doen? 7 voorbeelden

In deze artikelen leest u welke stappen uw collega-huisartsen en hun lokale partners op de korte termijn zetten, om maatregelen te treffen in hun regio. Denk aan inventariseren van wensen van starters, stimuleren van actie bij aankomend stoppers, organiseren van ontmoeting tussen starters en stoppers, bij elkaar brengen van lokale partijen, een gezamenlijke probleemanalyse van de regio, of promotie van het werkgebied.

Standpunt en aanpak LHV

We hebben een structureel en omvangrijk tekort aan huisartsen. Dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. We willen voorkomen dat niet iedereen in Nederland meer kan rekenen op huisartsenzorg.

Daarom is snelle en duidelijke actie nodig. Dit kunnen wij als vereniging van huisartsen niet alleen doen. Veel partijen hebben invloed op de oorzaken en dus ook op de oplossingen. Denk aan zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de huisartsenopleidingen en patiënten. Maar ook andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, gemeenten, provincies en de huisartsen zelf.

Het belangrijkste in de aanpak van het tekort vinden wij het aantrekkelijker maken van het vak. Het werk van de huisarts is de afgelopen jaren complexer geworden en de werkdruk is hoog. Ook de praktijkvoering is een stuk ingewikkelder geworden en vergt meer tijd. Daarom moeten we iets doen aan de werkdruk en het werkplezier.

We zetten in op:

 • Minder administratieve lasten.
 • Meer mogelijkheden voor ondersteuning in de praktijkvoering.
 • Ruimte om extra personeel in te schakelen en het team uit te breiden.
 • Ondersteunen van de samenwerking tussen praktijken.
 • En letterlijk ruimte. Dus investeringen kunnen doen in de gebouwen waarin huisartsen werken. Zodat er plek is voor meer en andere medewerkers en de praktijken helemaal toegerust zijn om prettig en veilig in te werken.

We benaderen andere organisaties en instanties die invloed op deze factoren hebben. Op een aantal punten trekken we samen op met het ministerie van VWS.

Het tekort aan huisartsen is een landelijk probleem, dat speelt in bijna alle regio’s. Er is dus op alle niveaus inzet nodig.

Wat doen we landelijk
Over de landelijke aanpak hebben we samen met het ministerie van VWS een plan van aanpak opgesteld. We zetten onder meer in op:

 • het verlagen van de werkdruk van de huisarts
 • het opleiden van meer huisartsen
 • het beter spreiden van de opleidingsplekken en het beter laten aansluiten van de opleiding op het werkveld
 • het verkennen van mogelijkheden om taken binnen de praktijk en binnen een regio anders te verdelen (bijvoorbeeld door de inzet van – andere vormen van – personeel en meer samenwerking tussen praktijken)
 • het ondersteunen van een regionale aanpak in de regio’s waar de nood het hoogst is

Deze aanpak moet de huisartsenzorg aantrekkelijker maken, met speciale aandacht voor het praktijkhouderschap.

Wat doet we nog meer
Naast onze aanpak samen met VWS zijn er verschillende zaken waar we als LHV zelf mee bezig zijn, samen met onze huisartsenkringen en andere huisartsenorganisaties.

 • Veel kringen hebben een regionaal plan om meer huisartsen te werven en om het werk anders met elkaar te verdelen en in te richten. In de komende jaren is dat op meer plekken nodig. Wij verzamelen bestaande aanpakken, leren daarvan en delen goede voorbeelden met andere regio’s.
 • Ook adviseren we huisartsen over praktijkoverdracht, over het werven van nieuwe huisartsen en een opvolger en we ondersteunen huisartsen die interesse hebben om zich te gaan vestigen. 
 • En we stimuleren andere organisaties om hun bijdrage te leveren aan de aanpak van de huisartsentekorten. Zo hebben we geregeld contact met de huisartsenopleidingen en de zorgverzekeraars.

Praktische tips

Bent u direct op zoek naar een collega? Of hebt u interesse om een praktijk op te zetten of onder te nemen? We helpen u op weg met:

De feiten en cijfers

Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn. Bekijk ook de LHV factsheet met cijfers.

 • In alle regio’s zegt 69% of meer van de praktijken dat de werkdruk voor huisartsen hoog is.
 • 64% geeft aan dat er een direct probleem is als een collega ziek wordt.
 • 64% geeft aan dat de noodzakelijke werkzaamheden niet afkomen.
 • Voor in 2023 én in 2028 voorzien we maar liefst in 22 regio’s een tekort aan huisartsenzorg.

Tekorten aan huisartsenzorg komen in allerlei vormen voor:

 • Openstaande vacatures voor huisartsen.
 • Patiëntenstops bij huisartsenpraktijken.
 • Moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden.
 • Afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken.
 • Het niet verkocht krijgen van ANW-diensten.

Bekijk ook

Nieuws

Een jaar geleden is adviesbureau Rebel in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS gestart met regionale ondersteuning op maat voor regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten. We zijn halverwege het traject en 9 regio’s ontvangen inmiddels ondersteuning in de aanpak van deze problematiek.

Op initiatief van D66 komen er 20 extra opleidingsplekken voor huisartsen bij. Het voorstel wordt gesteund door de andere regeringspartijen. Dit is een van de uitkomsten van het begrotingsdebat Volksgezondheid in de Tweede Kamer van vorige week. De LHV had bij de politiek gepleit voor extra plekken en is blij met dit resultaat.

Een van de lessen uit de eerste golf van de coronacrisis is dat de meeste huisartsen werken met een langer consult voor de patiënten die naar de huisartsenpraktijk moeten komen. Meer tijd voor een patiënt moet, ook na de coronacrisis, de standaard worden in iedere huisartsenpraktijk en daar moet de bekostiging op worden aangepast. Ook moeten er veel meer opleidingsplekken voor huisartsen beschikbaar komen, om in de vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien. Voor deze punten heeft de LHV samen met InEen en NHG aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer.