Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 30/09/2019 - 13:15
Wlz en Wmo
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
 • Mensen hebben aanspraak op zorg vanuit de Wlz als zij vanwege een:

  • somatische aandoening of beperking
  • psychogeriatrische aandoening of beperking
  • verstandelijke handicap
  • lichamelijke handicap
  • zintuiglijke handicap

  Blijvend behoefte hebben aan:

  • permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel; of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat de cliënt, om ernstig nadeel te voorkomen,
   - door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname bij zelfzorg nodig heeft, of
   - door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft

  De zorg kan uit de volgende elementen bestaan:

  • Verblijf in een instelling
  • Overbruggingszorg
  • Partneropname
  • Hotelmatige diensten
  • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
  • Behandeling (inclusief medische zorg van algemene aard)
  • Vervoer voor begeleiding of behandeling.

  De zorg kan in natura mét verblijf worden geleverd of zónder verblijf, middels een volledig pakket thuis, of als persoon gebonden budget. Bekijk ook de infographic van het ministerie van VWS.

  Infographic van het ministerie van VWS over de Wet langdurige zorg

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Met het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 wordt een aantal huidige AWBZ-taken naar de gemeenten overgeheveld. Belangrijk aspect van de overheveling is dat gemeenten een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn moeten nastreven.

  Nieuw in de Wmo zijn:

  • Begeleiding – voor mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en met de begeleiding zelfstandig kunnen wonen.
  • Beschermd wonen – bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, die niet zijn opgenomen in een instelling maar ook niet op zichzelf kunnen wonen. Bij beschermd wonen, gaat het altijd om een woongroep.
  • Mantelzorgcompliment. Dit was een jaarlijks financieel 'extraatje' voor mantelzorgers. Het budget hiervan gaat naar gemeenten, die het op een eigen wijze kunnen invullen. Dit kan dus ook in natura vormkrijgen.
  • Respijtzorg, wordt één geheel met mantelzorgondersteuning. Daarbij moeten gemeenten het jaarlijkse mantelzorgcompliment vormgeven, dit hoeft niet per sé een financiële bijdrage te zijn.

  Alle bovenstaande taken zijn afkomstig uit de AWBZ. Daarnaast zijn de reeds bestaande inkomenseisen voor huishoudelijke hulp aangescherpt.