Spring naar content

Opkomen voor uw belangen

Naast adviseur en dienstverlener zijn we vooral belangenbehartiger. We komen op voor het belang van goed bereikbare en beschikbare huisartsenzorg voor alle patiënten.

We agenderen onderwerpen die u aan het hart gaan bij zorgverzekeraars, rijksambtenaren, gemeenten, politici, andere zorgverleners en stakeholders. We maken afspraken over voldoende financiering en tijd voor patiëntenzorg. We maken duidelijk wat u nodig hebt om uw werk als huisarts goed te kunnen doen. Dat doen we zowel landelijk als regionaal, met huisartsen samen en voor alle huisartsen.

Wat vindt en doet de LHV

We houden vinger aan de pols over aankomende ontwikkelingen in de zorg en geven zo vroeg mogelijk bij politici of stakeholders aan waar de kracht van de huisarts ligt, of waar juist teveel wordt gevraagd. We geven onze mening over nieuwe wetsvoorstellen of plannen met de zorg en toetsen deze voorstellen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid in de huisartsenpraktijk. Maar ook op de gevolgen die deze plannen hebben voor huisartsen en hun patiënten.

Met belangenbehartiging willen we positieve ontwikkelingen versnellen en nadelige plannen zoveel mogelijk voorkomen. Kortom, we zorgen ervoor dat u uw vak als huisarts zo goed mogelijk kan uitoefenen!

Actuele onderwerpen

Welke onderwerpen staan nu hoog op onze agenda? Hieronder lichten we er een aantal uit.

Tijdens de pandemie heeft u als huisarts een enorm belangrijke rol in de zorg voor patiënten thuis en bij de vaccinatie van kwetsbare patiënten. In de vaak hectische dynamiek hebben wij steeds geknokt voor uw belang en aangestuurd op tijdige en adequate informatie voor alle huisartsen. We kregen bijvoorbeeld voor elkaar dat huisartsen automatisch de uitslag van een negatieve coronatest van hun patiënt krijgen.

Wij zijn op vele plekken en op alle niveaus betrokken bij de aanpak van de pandemie:

 • Ons eigen LHV coronacrisisteam en de afstemming met vertegenwoordigers van alle regio’s
 • Structureel overleg tussen coronacrisisteams van LHV, NHG en InEen
 • Samen met NHG: input aan Outbreak management team (OMT) en het RIVM
 • Minstens wekelijks contact met bewindspersonen en Directeuren-Generaal VWS
 • Structureel overleg met GGD-GHOR, het RIVM en VWS
 • en nog veel meer…

Daarnaast zijn vele van onze medewerkers elke dag bezig met het ondersteunen van u als huisarts in deze pandemie. We organiseren goede ICT ondersteuning, selecteren informatie, beantwoorden ledenvragen, maken ondersteunende producten en berichten, beoordelen initiatieven in het veld, organiseren webinars en persvoorlichting en we dragen huisartsen voor bij media-optredens, enzovoorts.

Alles over onze aanpak, het laatste nieuws en antwoord op uw vragen vindt u bij thema Coronavirus.

Wij maken ons hard voor meer tijd voor de patiënt. Dat betekent meer dokters, meer en betere ondersteuning, meer fysieke ruimte en minder patiënten per fte huisarts. Standaardoplossingen zijn er niet, omdat de oplossing moet aansluiten bij de praktijk en de regio. We zetten in op:

 • Langer consult: minder patiënten per fte huisarts maakt een langere gemiddelde consultduur van 15 minuten mogelijk.
 • Kleinere praktijk: een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts zorgt voor meer tijd voor de patiënt, een daling van de werkdruk per dag en meer werkplezier.
 • Inzet personeel: zorgverzekeraars kunnen u helpen door structureel meer ondersteuning mogelijk te maken in de praktijk.
 • Efficiënte praktijkvoering: door het werk in de huisartsenpraktijk zo efficiënt mogelijk in te richten, wint u tijd en rust.
 • Begrenzen van de zorg: hierdoor staan uw kerntaken weer centraal, behoudt u de breedte van het werk, brengt u meer tijd door met de patiënt en neemt het werkplezier toe.
 • Lagere werkdruk ANW: de werkdruk in de ANW moet omlaag. Daar werken we samen met InEen en VPHuisartsen aan. In het land vinden allerlei pilots plaats.

Alles over onze aanpak vindt u bij thema Meer tijd voor de patiënt

We hebben een structureel en omvangrijk tekort aan huisartsen, verspreid over heel Nederland. Dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. We willen voorkomen dat niet iedereen in Nederland meer kan rekenen op huisartsenzorg.

Daarom is snelle en duidelijke actie nodig. Het belangrijkste daarbij vinden wij het aantrekkelijker maken van het vak. Het werk van de huisarts is de afgelopen jaren complexer geworden en de werkdruk is hoog. Ook de praktijkvoering is een stuk ingewikkelder geworden en vergt meer tijd. Daarom moeten we iets doen aan de werkdruk en het werkplezier.

We zetten in op:

 • Meer tijd voor de patiënt, om het vak goed uit te kunnen oefenen.
 • Helderheid over de kracht en de grenzen van de huisartsenzorg.
 • Minder administratieve lasten.
 • Meer mogelijkheden voor ondersteuning in de praktijkvoering.
 • Ruimte om extra personeel in te schakelen en het team uit te breiden.
 • Ondersteunen van de samenwerking tussen praktijken.
 • En letterlijk ruimte. Dus investeringen kunnen doen in de gebouwen waarin huisartsen werken.

We benaderen andere organisaties en instanties die invloed hebben op deze factoren. Op een aantal punten trekken we samen op met het ministerie van VWS.

Alles over onze aanpak vindt u bij thema Huisartsentekorten.

De minister van VWS heeft een voorstel ingediend voor een wet over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit wetsvoorstel kan u als huisarts – als u en de ICT-leverancier er zelf niet uitkomen – stap voor stap verplichten om elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen.

Wij hebben samen met ZN en andere zorgkoepels een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. U vindt onze volledige reactie hier . We onderschrijven het doel van het wetsvoorstel van harte. Maar de invulling moet beter. Ook vrezen we dat het huidige voorstel leidt tot meer bureaucratie.

Het wetsvoorstel regelt hoe gegevens over een patiënt kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners, door eisen te stellen aan taal en techniek. Maar dat is niet voldoende. Om tot een goede en soepele gegevensuitwisseling te komen, moeten we ook afspraken maken over de infrastructuur en open koppelingen. Zodat de systemen van verschillende zorgverleners met elkaar kunnen verbinden. Anders eindigen we straks met zorgsystemen die allemaal voldoen aan de gestelde normen, maar nog steeds niet met elkaar kunnen ‘praten’.

In het wetsvoorstel staat dat er een normalisatie- en certificatieproces van individuele gegevensuitwisselingen moet komen. Certificering leidt mogelijk tot extra inspanningen voor huisartsen en dus meer administratieve lasten. Daarnaast kunnen verplichte normalisatietrajecten voor de leveranciers ertoe leiden dat andere, al geplande, projecten langer gaan duren.

Een knelpunt dat een extra wet niet gaat oplossen is de toestemmingvereiste. Volgens de Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (WABVPZ) heb je voor elke uitwisselingssoort – met bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek – specifieke toestemming nodig van de patiënt. Dit levert praktische administratieve en technische problemen op en is voor zorgaanbieders een enorme belasting.

De problematiek in de avond-, nacht- en weekendzorg is duidelijk: het is te druk, er zijn te weinig huisartsen die de diensten doen en huisartsen krijgen te veel (niet-spoedeisende) patiëntvragen waarvoor deze diensten niet zijn bedoeld. Het probleem wordt verergerd doordat huisartsen het overdag ook steeds drukker krijgen.

Wij werken samen met VPH, NHG en InEen voor u als huisarts aan een oplossing voor de problemen in de ANW. Dat doen we onder andere met pilots die zich richten op de instroom van patiënten, de inzet van personeel en de samenwerking in de zorgketen.

Vier speerpunten staan centraal:

 • Spoed = Spoed: we willen bereiken dat we als huisartsen en huisartsenposten samen de ANW-zorg weer 100 procent spoedzorg maken.
 • COVID-19: tijdens de pandemie was er alleen spoedzorg en dat werkte! Nu is het zaak de lessen te leren en het goede vast te houden.
 • ANW-verdeling: we onderzoeken en toetsen of de verantwoordelijkheid voor het verdelen en uitvoeren van de diensten bij alle huisartsen kan liggen.
 • Toekomstvisie: los van wat we zelf als huisartsen kunnen bereiken, kijken we ook naar verdergaande oplossingen.

Lees verder in het thema Acute zorg en ANW-zorg.

Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.

Samen met onderzoeksbureau Rebel is afgelopen jaar een midterm-review gedaan. We herkennen ons in de conclusie van het onderzoeksbureau: van echte harde, meetbare effecten is nog geen sprake. Er is beweging in de huisartsenzorg, maar vaak zijn de acties en maatregelen (nog) niet merkbaar in de praktijk. Rebel constateert verder dat er vooral winst te behalen is in de organisatie en snelheid van de uitvoering van de HLA-afspraken: ‘er moet een tandje bij’.

Om meer snelheid te maken deed onderzoeksbureau Rebel in het landelijk bestuurlijk overleg huisartsenzorg de volgende suggestie: zet de komende twee jaar vol in op drie intensiveringen die voor het slagen van het akkoord en vooral voor de transformatie van de huisartsenzorg van groot belang zijn. Daar wordt op dit moment uitvoering aangeven door het ontwikkelen van voorstellen voor:

 1. O&I
  Versterking van de organisatiekracht in circa 10 regio’s met een gerichte, landelijk georganiseerde ondersteuning in de regio.
 2. Digitalisering en e-health.
  In max 25 regio’s opstellen van een gedragen digitaliseringsplan en starten met de uitvoering.
 3. Meer tijd voor en met de patiënt.
  – verkrijgen beter inzicht in de huidige 7 door zorgverzekeraars gefinancierde MTVDP projecten.
  – uitbreiding van het aantal door zorgverzekeraars gefinancierde MTDVP projecten met 10-15 projecten, ondersteunen en monitoren van deze projecten, resulterend in een advies voor het bekostigen en uitrollen van MTVDP projecten in de rest van Nederland.

Lees meer over het hoofdlijnenakkoord.

Hoe zorgen we voor betaalbare en toekomstbestendige praktijkruimte?

Veel huisartsenpraktijken barsten uit hun voegen. Maar nieuwe ruimte is nauwelijks te vinden en de huur- of koopprijzen zijn ver boven het budget van een huisartsenpraktijk. De zorg in de wijk, dichtbij de patiënt, komt in het gedrang. Op deze pagina leest u over de omvang van het probleem en wat wij voor u als huisarts doen.

Lees meer over huisvestingsproblemen.

Deel uw ervaringen

We behartigen de belangen van alle huisartsen en huisartsen in opleiding. Dat kunnen we niet zonder uw inbreng uit de praktijk. We nodigen u als lid van harte uit om contact met ons op te nemen. Meld ons wat u belangrijk vindt in uw werk, welke belemmeringen u ervaart, wat in uw ogen beter kan – en hoe. Wij nemen uw signalen mee in onze overleggen, plannen en lobbystrategie. Hier leest u meer over hoe wij dit als vereniging doen.

Door mij aan te sluiten bij de LHV wordt mijn stem en die van de beroepsgroep vertegenwoordigd.

Murid Siawash, waarnemer, omgeving Rotterdam

Bekijk alle standpunten per thema

Benieuwd naar onze standpunten op alles wat uw werk, uw praktijk, uw patiënten en uw loopbaan raakt? Onderstaand vindt u alle thema’s die wij belangrijk vinden.

Zo werken onze belangenbehartigers

Hoe zorgen we er in de dagelijkse praktijk voor dat uw belangen bij politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars worden behartigd? Een greep uit onze werkzaamheden:

 • We hebben continu overleg met toezichthouders, rijksambtenaren, zorgverzekeraars en politici om het huisartsengeluid te laten horen.
 • Tegelijk monitoren we de ontwikkelingen in onze omgeving die positief of negatief voor huisartsen kunnen uitpakken.
 • We organiseren werkbezoeken voor Kamerleden, ambtenaren en relevante stakeholders om het huisartsenwerk in de praktijk te laten zien.
 • Bij nieuwe wetsvoorstellen die de huisartsenzorg raken, geven wij onze input en standpunt in een vroeg stadium aan stakeholders en politiek.
 • Wij werken zoveel mogelijk samen met andere huisartsenorganisaties, zoals NHG en InEen. Samen stemmen we de strategie af, bepalen we een gezamenlijke boodschap en kiezen we het juiste moment om beleid te beïnvloeden.
 • We organiseren informatiebijeenkomsten, schrijven brieven, of geven onze mening in en aan de media.

Hoe meer huisartsen lid worden van de LHV, hoe meer slagkracht de vereniging heeft. Door de krachten te bundelen, bereik je met elkaar meer dan als huisarts alleen.

Tatiana Haanstra, praktijkhouder, Den Haag

Leren lobbyen?

Iedere huisarts is belangenbehartiger én ambassadeur voor de huisartsenzorg. Wilt u leren hoe u die belangen beter en efficiënter kunt behartigen? Hoe u belangrijke thema’s onder de aandacht kunt brengen en beleid kunt beïnvloeden? Organiseer dan een (online) lobbyworkshop voor uw regio met Margriet Niehof. Meer weten? Stuur een mailtje naar onze adviseur public affairs Margriet Niehof: m.niehof@lhv.nl.