Spring naar content

Nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Overzichtspagina met het nieuws van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV, voor huisartsenpraktijken met apotheek.

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

Clobazam/Frisium tabletten van 10 mg zijn momenteel niet of beperkt beschikbaar. Om een tekort te voorkomen worden apotheekhoudende huisartsen en

Op dinsdag 21 november vond, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, het congres ‘Zorg op het dorp’ plaats. Tijdens het congres

Op 26 oktober vond weer de jaarlijkse nascholingsdag plaats voor huisartsen die willen starten als apotheekhoudend huisarts. Vijftien huisartsen waren aanwezig. Sommigen nog in de oriëntatiefase, anderen recent gestart als apotheekhoudend huisarts.

De wijziging van de GDV-prestatie per 1 januari 2023 is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en niet draagkrachtig gemotiveerd. Dat heeft de hoogste bestuursrechter op 21 november jl. uitgesproken.

Heb jij interesse in een apotheekhoudende huisartspraktijk of recent een apotheekhoudende praktijk overgenomen? Meld je dan aan voor de eendaagse scholing op donderdag 26 oktober! Hier worden verschillende facetten van het apotheekhoudende vak besproken, je ontmoet collega's met dezelfde interesse en er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Het overgrote deel van de apotheekhoudende huisartsen heeft dit jaar de kwaliteitsindicatoren farmacie aangeleverd. De uitvraag over 2022 is afgesloten met een respons van 96%. Een heel mooi resultaat!

Het jichtmedicijn allopurinol is tijdelijk minder goed beschikbaar. Medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers en apotheekhoudenden om patiënten tijdelijk voor maximaal 1 maand mee te geven, zodat het medicijn beter beschikbaar blijft. Ook heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming gegeven de tabletten uit het buitenland te halen.

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!

Het antivirale middel Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) wordt sinds 15 november 2022 voor beperkte medische risicogroepen als bijlage 2-middel vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Mocht u vóór 1 december een recept van een specialist ontvangen, dan is het goed om te weten dat het tot die tijd nog niet mogelijk is om het bij de zorgverzekeraar te declareren.

De NMVO, de organisatie die de uitvoering van FMD in Nederland faciliteert, heeft ons geïnformeerd dat bij ongeveer 35% van de apotheekaansluitingen de scanner(s) niet goed is ingesteld. Wij raden u aan om uw scanner te controleren en indien nodig opnieuw in te stellen.

Graag brengen we een nieuwe website bij u onder de aandacht: bijsluiterplus.nl. Deze website met patiënten informatie over medicijnen kan ondersteuning bieden bij de voorlichting over onder andere uitleg over het geneesmiddel.

De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2023 zijn gepubliceerd op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zijn gelijk aan de prestaties voor het jaar 2022. Met uitzondering van een aanpassing in het declareren van de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per innamemoment)’.

Het geplande apotheekhoudende congres van 6 oktober aanstaande wordt verschoven naar begin 2023. Reden hiervoor is dat twee inkooporganisaties op en rond deze datum ook scholingsactiviteiten hebben gepland. Om u een lastige keuze te besparen, verschuiven wij het congres naar een later tijdstip. Zodra de nieuwe datum bekend is, informeren wij u hierover.

Op 30 juni jl. bezocht  een delegatie van VWS de apotheekhoudende huisartsenpraktijk van apotheekhoudend huisarts Frankhuisen. Aanleiding voor dit werkbezoek was het manifest tot behoud van de apotheekhoudende huisarts waarvan Frankhuisen (lid Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) ) één van de initiatiefnemers was.

Het overgrote deel van de apotheekhoudende huisartsen heeft dit jaar de kwaliteitsindicatoren farmacie aangeleverd, dank daarvoor!

Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) van kracht. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Na lang aandringen door ons, is dit nu eindelijk geregeld door de betrokken ministeries.

Dit manifest is in maart 2022 gepubliceerd door een groep apotheekhoudende huisartsen, en mede ondertekend door de LHV. Rutger Frankhuisen, apotheekhoudend huisarts te Weerselo, lid Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) en initiatiefnemer van het manifest namens de Taskforce Oost geeft een update:

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over hoe de toekomst van de apotheekhoudende huisarts er over tien jaar uit zal zien.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV een HAweb-groep aangemaakt.

Op maandag 4 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee u via een web enquête de jaarlijkse Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) kunt aanleveren. Hoofdvergunninghouders hebben via hetzelfde e-mailadres reeds een persoonlijk bericht van de Apotheekhoudende Afdeling LHV ontvangen met informatie rondom de uitvraag van KIF.

Lees in dit bericht welke regeling het ministerie van VWS voor vluchtelingen uit Oekraïne, die onverzekerd zijn en bijvoorbeeld thuis verblijven bij familie en vrienden, van toepassing heeft verklaard.

Meer dan 3 op de 4 huisartsen heeft op de één of andere manier een huisvestingsprobleem: te krap, te duur, ongeschikt – noem maar op. Met die alarmerende onderzoeksuitkomst zoekt de LHV samenwerking met onder andere gemeenten. Landelijk, maar zeker ook plaatselijk.

Meer dan 3 op de 4 huisartsen heeft op de één of andere manier een huisvestingsprobleem: te krap, te duur, ongeschikt – noem maar op. Met die alarmerende onderzoeksuitkomst zoekt de LHV samenwerking met onder andere gemeenten. Landelijk, maar zeker ook plaatselijk.

Voor veel inwoners van het platteland is de apotheekhoudende huisarts de dichtstbijzijnde zorgprofessional, vooral voor oudere en minder mobiele mensen. Toch staat de apotheekhoudende huisarts op steeds meer plekken onder grote druk en dreigt zelfs te verdwijnen. Een groep apotheekhoudende huisartsen richt zich daarom met LHV, V&VN, ActiZ, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor Elkaar, KBO-PCOB en ANBO tot de politiek, zorgverzekeraars en de NZa met de oproep om de apotheekhoudende huisartsenpraktijk veilig te stellen.

Het contracteer- en preferentiebeleid dat zorgverzekeraars de laatste jaren voeren, blijft tot onvrede en frustratie bij apotheekhoudende huisartsen leiden.

Vanaf maandag 4 april tot en met maandag 16 mei 2022 vindt de jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) over 2021 plaats.

Bij de beoordeling of een vergunningverlening aan een apotheekhoudende huisarts in het belang is van de geneesmiddelenvoorziening dient het ministerie van VWS (Farmatec) niet alleen te kijken naar de dichtstbijzijnde openbare apotheek, maar naar alle openbare apotheken in het betrokken gebied. Voor het bepalen van het afstandscriterium (zie apart kader) mag het ministerie wel van de dichtstbijzijnde apotheek uitgaan. Dat is in het kort de inhoud van de uitspraak die op 28 december 2021 door de Rechtbank Overijssel werd gepubliceerd.

LHV en NHG hebben onverwacht te horen gekregen dat het ministerie van VWS heeft besloten dat de regels rondom voorschrijven en verstrekken van epoëtines per 1 januari 2022 veranderen. In het kort: vanaf 1 januari ligt zowel de voorschrijfbevoegdheid als de inkoopverantwoordelijkheid bij het ziekenhuis. Update 9 februari 2022: Ministerie trekt tijdelijke afspraken in.

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.

Heeft u niet op tijd een bijdrage in de corona-meerkosten kunnen aanvragen? Dan hebben wij goed nieuws voor u: van 15 juni tot en met 29 juni kunt u als apotheekhoudende huisarts via VECOZO alsnog een aanvraag indienen.

De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) is onlangs afgerond en heeft tot een enorme respons onder apotheekhoudende huisartsen geleid: 97%! Nadat…

De NZa heeft veldpartijen uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomstige bekostiging van de extramurale farmacie. Samen met leden van de Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) hebben wij uitvoerig antwoord gegeven op de vragen die de NZa hierover heeft gesteld. Deze varieerden van ‘Hoe ziet de openbare apotheekzorg er idealiter in 2030 uit?’, ‘Sluit de huidige bekostiging voor farmaceutische zorg voldoende aan op uw toekomstvisie op de openbare apotheekzorg?’ tot ‘Kunt u concreet maken hoe of op welke onderdelen de huidige bekostiging voor farmaceutische zorg verbeterd kan worden?’.

Het ministerie van VWS vindt dat de financiering van de structurele kosten voor het uitvoeren van het FMD (Falsified Medicines Directive) een onderhandelingskwestie is tussen de zorgverzekeraar en de apotheekhoudende. Dit heeft VWS laten weten in een bestuurlijk overleg met de KNMP.

In de G-Standaard van mei 2021 is per abuis een aantal artikelen vervallen. Softwareleveranciers is gevraagd deze artikelen te heractiveren,…

Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht…

Vanaf 13 april 2021 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een bijdrage te vragen van de zorgverzekeraars, voor de…

In tegenstelling tot vorig jaar staat er voor dit jaar wel weer een uitvraag op de rol. Vanaf maandag 5…

De NMVO heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee u de oorzaken van de eventuele foutmeldingen kunt nagaan bij het scannen van…

Begin deze week heeft u, net als alle andere apotheekhoudenden, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een…

Apothekersassistenten staan op de ‘Nee, tenzij lijst’ voor het in aanmerking komen van de zorgbonus die de rijksoverheid heeft ingesteld. Het is echter wel mogelijk om ook voor deze medewerkers een zorgbonus aan te vragen. Hiervoor heeft u nog tot 29 oktober aanstaande de tijd.

Als apotheekhoudend huisarts ondervindt u de financiële consequenties van de corona-uitbraak zowel in het huisartsendeel als in het apotheekdeel van uw praktijk. Voor de huisartsenkant zijn er nu afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Voor de apotheek zijn die afspraken er nog niet. Ons advies: houd bij wat u aan extra kosten maakt.

Naast de tips die voor alle huisartsenpraktijken gelden, heeft de LHV Apotheekhoudende Afdeling een aantal specifieke adviezen opgesteld voor huisartsen met een apotheekhoudende praktijk. Deze gaan specifiek over het farmaceutische deel van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk.