Spring naar content

Nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Overzichtspagina met het nieuws van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV, voor huisartsenpraktijken met apotheek.

Het geplande apotheekhoudende congres van 6 oktober aanstaande wordt verschoven naar begin 2023. Reden hiervoor is dat twee inkooporganisaties op

Op 30 juni jl. bezocht  een delegatie van VWS de apotheekhoudende huisartsenpraktijk van apotheekhoudend huisarts Frankhuisen. Aanleiding voor dit werkbezoek

Het overgrote deel van de apotheekhoudende huisartsen heeft dit jaar de kwaliteitsindicatoren farmacie aangeleverd, dank daarvoor!

Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) van kracht. Het declareren van de vergoeding

Dit manifest is in maart 2022 gepubliceerd door een groep apotheekhoudende huisartsen, en mede ondertekend door de LHV. Rutger Frankhuisen,

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV een HAweb-groep aangemaakt.

Op maandag 4 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee u via een web enquête de jaarlijkse Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) kunt aanleveren. Hoofdvergunninghouders hebben via hetzelfde e-mailadres reeds een persoonlijk bericht van de Apotheekhoudende Afdeling LHV ontvangen met informatie rondom de uitvraag van KIF.

Lees in dit bericht welke regeling het ministerie van VWS voor vluchtelingen uit Oekraïne, die onverzekerd zijn en bijvoorbeeld thuis verblijven bij familie en vrienden, van toepassing heeft verklaard.

Meer dan 3 op de 4 huisartsen heeft op de één of andere manier een huisvestingsprobleem: te krap, te duur, ongeschikt – noem maar op. Met die alarmerende onderzoeksuitkomst zoekt de LHV samenwerking met onder andere gemeenten. Landelijk, maar zeker ook plaatselijk.

Meer dan 3 op de 4 huisartsen heeft op de één of andere manier een huisvestingsprobleem: te krap, te duur, ongeschikt – noem maar op. Met die alarmerende onderzoeksuitkomst zoekt de LHV samenwerking met onder andere gemeenten. Landelijk, maar zeker ook plaatselijk.

Voor veel inwoners van het platteland is de apotheekhoudende huisarts de dichtstbijzijnde zorgprofessional, vooral voor oudere en minder mobiele mensen. Toch staat de apotheekhoudende huisarts op steeds meer plekken onder grote druk en dreigt zelfs te verdwijnen. Een groep apotheekhoudende huisartsen richt zich daarom met LHV, V&VN, ActiZ, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor Elkaar, KBO-PCOB en ANBO tot de politiek, zorgverzekeraars en de NZa met de oproep om de apotheekhoudende huisartsenpraktijk veilig te stellen.

Het contracteer- en preferentiebeleid dat zorgverzekeraars de laatste jaren voeren, blijft tot onvrede en frustratie bij apotheekhoudende huisartsen leiden.

Vanaf maandag 4 april tot en met maandag 16 mei 2022 vindt de jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) over 2021 plaats.

Bij de beoordeling of een vergunningverlening aan een apotheekhoudende huisarts in het belang is van de geneesmiddelenvoorziening dient het ministerie van VWS (Farmatec) niet alleen te kijken naar de dichtstbijzijnde openbare apotheek, maar naar alle openbare apotheken in het betrokken gebied. Voor het bepalen van het afstandscriterium (zie apart kader) mag het ministerie wel van de dichtstbijzijnde apotheek uitgaan. Dat is in het kort de inhoud van de uitspraak die op 28 december 2021 door de Rechtbank Overijssel werd gepubliceerd.

LHV en NHG hebben onverwacht te horen gekregen dat het ministerie van VWS heeft besloten dat de regels rondom voorschrijven en verstrekken van epoëtines per 1 januari 2022 veranderen. In het kort: vanaf 1 januari ligt zowel de voorschrijfbevoegdheid als de inkoopverantwoordelijkheid bij het ziekenhuis. Update 9 februari 2022: Ministerie trekt tijdelijke afspraken in.

Met het einde van 2021 in zicht bereiden we ons als Apotheekhoudende Afdeling voor op het nieuwe jaar. Een aantal belangrijke momenten in 2022 delen we vast met u. Noteert u ze in uw agenda?

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.

Heeft u niet op tijd een bijdrage in de corona-meerkosten kunnen aanvragen? Dan hebben wij goed nieuws voor u: van 15 juni tot en met 29 juni kunt u als apotheekhoudende huisarts via VECOZO alsnog een aanvraag indienen.

De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) is onlangs afgerond en heeft tot een enorme respons onder apotheekhoudende huisartsen geleid: 97%! Nadat…

De NZa heeft veldpartijen uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomstige bekostiging van de extramurale farmacie. Samen met leden van de Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) hebben wij uitvoerig antwoord gegeven op de vragen die de NZa hierover heeft gesteld. Deze varieerden van ‘Hoe ziet de openbare apotheekzorg er idealiter in 2030 uit?’, ‘Sluit de huidige bekostiging voor farmaceutische zorg voldoende aan op uw toekomstvisie op de openbare apotheekzorg?’ tot ‘Kunt u concreet maken hoe of op welke onderdelen de huidige bekostiging voor farmaceutische zorg verbeterd kan worden?’.

Het ministerie van VWS vindt dat de financiering van de structurele kosten voor het uitvoeren van het FMD (Falsified Medicines Directive) een onderhandelingskwestie is tussen de zorgverzekeraar en de apotheekhoudende. Dit heeft VWS laten weten in een bestuurlijk overleg met de KNMP.

In de G-Standaard van mei 2021 is per abuis een aantal artikelen vervallen. Softwareleveranciers is gevraagd deze artikelen te heractiveren,…

Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht…

Vanaf 13 april 2021 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een bijdrage te vragen van de zorgverzekeraars, voor de…

In tegenstelling tot vorig jaar staat er voor dit jaar wel weer een uitvraag op de rol. Vanaf maandag 5…

De NMVO heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee u de oorzaken van de eventuele foutmeldingen kunt nagaan bij het scannen van…

Begin deze week heeft u, net als alle andere apotheekhoudenden, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een…

Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander inkoopbeleid voor hulpmiddelen voeren. De levering van medische hulpmiddelen wordt ondergebracht…

De LHV Apotheekhoudende Afdeling adviseert u om in uw softwaresysteem de bewaking te controleren op de interactie chinolonen met ijzer en drie QT-interacties. In de G-Standaard van december 2020 en januari 2021 is namelijk een fout in de medicatiebewaking ontdekt. Afhankelijk van de mate van implementatie van MFB’s in het softwaresysteem kan de bewaking op de interactie chinolonen met ijzer en drie QT-interacties onvolledig zijn.

Uit een onderzoek is gebleken dat sommige metforminetabletten een te hoog niveau van de vervuiling N-Nitrosodimethylamine (NDMA) bevatten. Daarom is…

Het ministerie van VWS heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de structurele meer- en/of minderkosten in kaart te brengen, die…

Apothekersassistenten staan op de ‘Nee, tenzij lijst’ voor het in aanmerking komen van de zorgbonus die de rijksoverheid heeft ingesteld. Het is echter wel mogelijk om ook voor deze medewerkers een zorgbonus aan te vragen. Hiervoor heeft u nog tot 29 oktober aanstaande de tijd.

Zorgverzekeraars Nederland heeft op 24 juni besloten de eindafrekening van de continuïteitsbijdrage voor apotheekhoudenden te wijzigen. Er wordt nu gekeken…

Dit najaar zullen veel huisartsen naast griepvaccinaties ook pneumokokkenvaccinaties aanbieden. Na aandringen van de Apotheekhoudende Afdeling heeft de IGJ besloten…

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van…

Er blijven veel vragen komen over formulariumgericht voorschrijven. Dat is niet verwonderlijk, want het gaat over een systematiek die nog doorontwikkeld wordt. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken per verzekeraar.

Vanaf 20 mei 2020 is het mogelijk om als apotheekhoudende huisarts een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan te vragen bij de zorgverzekeraar,…

De Inspectie IGJ staat tijdelijk toe dat een apotheekhoudende die een geneesmiddel over heeft, dat overdraagt aan een andere apotheekhoudende.…

Als apotheekhoudend huisarts ondervindt u de financiële consequenties van de corona-uitbraak zowel in het huisartsendeel als in het apotheekdeel van uw praktijk. Voor de huisartsenkant zijn er nu afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Voor de apotheek zijn die afspraken er nog niet. Ons advies: houd bij wat u aan extra kosten maakt.

VWS heeft besloten de aanscherping van de maximumprijzen vanuit de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), die per 1 april in zou gaan,…

De Apotheekhoudende Afdeling LHV heeft besloten de Landelijke Uitvraag Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) op te schorten. In verband met het coronavirus wordt er door apotheekhoudenden vol ingezet op de patiëntenzorg, waardoor het aanleveren van de indicatoren niet mogelijk is.

Sinds februari kan elke apotheekhoudende gebruik maken van de self assessment tool Falsified Medicines Directive (FMD). Met deze tool krijgt…

Naast de tips die voor alle huisartsenpraktijken gelden, heeft de LHV Apotheekhoudende Afdeling een aantal specifieke adviezen opgesteld voor huisartsen met een apotheekhoudende praktijk. Deze gaan specifiek over het farmaceutische deel van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

De jaarlijkse uitvraag van kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) vindt plaats tussen 1 april en 11 mei 2020. Update: de uitvraag van…

Vanaf 2020 krijgt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de bevoegdheid om boetes op te leggen aan apotheken en…

Bij de wekelijkse toepassing van methotrexaat bij ontstekingsziekten worden nog steeds fouten gemaakt, met soms ernstige gevolgen. Daarom vragen de…

De soft launch periode voor de implementatie van FMD is (zoals eerder aangekondigd) per 1 oktober 2019 door IGJ beëindigd.…

Alle adrenalinepennen van het merk Emerade worden op patiëntniveau teruggeroepen omdat de pen mogelijk hapert. De registratiehouder (Bausch) heeft tot…

Een partij tabletten glycopyrronium 1mg van de bereidingsapotheek Pharmaline wordt op patiëntniveau teruggeroepen. De hoeveelheid werkzame stof is niet in…

Dit jaar heeft 88 procent van de apotheekhoudende huisartsen de webenquête Kwaliteitsindicatoren Farmacie ingevuld, dit percentage is iets hoger dan…

Vervalste geneesmiddelen opsporen door scannen 13 juni 2019 De Falsified Medicines Directive, een verordening die er op gericht is om…