Dossiers

 
Sorteren op
 
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 14:58
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

Laatst bijgewerkt: 23/07/2020 - 15:50
Wat betekent de Wet DBA voor u als waarnemer of praktijkhouder? Op deze pagina leest u laatste stand van zaken, ziet u wat u zelf kunt doen en via verschillende (keuze)wijzers krijgt u meer achtergrondinformatie over de alternatieve samenwerkingsvormen die u met elkaar kunt aangaan. Ook vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 23/07/2020 - 09:06
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
Wlz en Wmo

Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 09/07/2020 - 17:13
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 08/07/2020 - 12:38
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Huisartsentekorten

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 02/07/2020 - 10:23
Voor de LHV is het onderwerp huisartsentekorten een van haar prioritaire onderwerpen. Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over tekorten aan huisartsen. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.
Dossier Mantelzorg

Mantelzorg

Laatst bijgewerkt: 20/05/2020 - 16:01
Een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten, telt maar liefst 500 mantelzorgers. 1 op de 5 patiënten in uw praktijk is dus mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en zijn medewerkers door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met de praktische Toolkit Mantelzorg van de LHV heeft u de middelen in handen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.
Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Laatst bijgewerkt: 25/03/2020 - 11:37
Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.
Dossier Marktwerking en mededinging

Mededinging

Laatst bijgewerkt: 25/03/2020 - 10:30
De manier waarop de Mededingingswet ingrijpt in de eerste lijn en wat dit betekent voor samenwerking en de onderhandelingspositie, zijn veel huisartsen en de LHV een doorn in het oog. In dit dossier vindt u meer informatie over wat de LHV hier van vindt en welke initiatieven wij nemen. Bovendien vindt u hier informatie over wat de mededingingsregels voor u en uw praktijk betekenen, bijvoorbeeld bij contact met de zorgverzekeraars over contracten.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 14/02/2020 - 09:27
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
Privacywet AVG

Privacywet AVG

Laatst bijgewerkt: 05/12/2019 - 15:02
Sinds 25 mei is er een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is de opvolger van de Wbp. De AVG stelt eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Dat heeft ook gevolgen voor huisartsen(praktijken). In dit dossier leest u waar u aan moet voldoen en hoe u dat regelt.
Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Laatst bijgewerkt: 29/11/2019 - 10:53
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten juiste zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. In dit dossier leest u hier alles over.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 01/10/2019 - 14:37
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
Dossier over materiële controle

Materiële controle

Laatst bijgewerkt: 15/07/2019 - 16:44
Bij een materiële controle controleert de zorgverzekeraar of een arts een gedeclareerde prestatie daadwerkelijk heeft geleverd en of die prestatie de meest aangewezene was. In dit dossier vindt u meer informatie over het onderwerp en leest u hoe de LHV tegen deze controles aankijkt.
Levenseinde

Levenseinde

Laatst bijgewerkt: 04/04/2019 - 13:26
Het begeleiden van patiënten tijdens de laatste fase van hun leven is voor veel huisartsen het sluitstuk van een vaak langdurige behandelrelatie. Wat de weg is naar het levenseinde verschilt per persoon: palliatieve sedatie, euthanasie, of anderszins. Voor levenseindezorg zijn diverse kaders en richtlijnen ontwikkeld. In dit webdossier vindt u de voor huisartsen relevante informatie.
  • Volgende