Dossiers

 
Sorteren op
 
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 17/12/2020 - 09:01
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
Huisartsentekorten

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 07/12/2020 - 14:51
Voor de LHV is het onderwerp huisartsentekorten een van haar prioritaire onderwerpen. Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over tekorten aan huisartsen. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 02/12/2020 - 15:11
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Laatst bijgewerkt: 01/12/2020 - 13:27
Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.
Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Laatst bijgewerkt: 26/11/2020 - 08:31
In dit dossier leest u alles over de Wet toetreding zorgaanbieders. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 05/11/2020 - 16:42
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
Dossier Marktwerking en mededinging

Mededinging

Laatst bijgewerkt: 26/10/2020 - 11:20
De manier waarop de Mededingingswet ingrijpt in de eerste lijn en wat dit betekent voor samenwerking en de onderhandelingspositie, zijn veel huisartsen en de LHV een doorn in het oog. In dit dossier vindt u meer informatie over wat de LHV hier van vindt en welke initiatieven wij nemen. Bovendien vindt u hier informatie over wat de mededingingsregels voor u en uw praktijk betekenen, bijvoorbeeld bij contact met de zorgverzekeraars over contracten.
Privacywet AVG

Privacywet AVG

Laatst bijgewerkt: 12/10/2020 - 12:41
Sinds 25 mei is er een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is de opvolger van de Wbp. De AVG stelt eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Dat heeft ook gevolgen voor huisartsen(praktijken). In dit dossier leest u waar u aan moet voldoen en hoe u dat regelt.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 08/10/2020 - 15:04
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Laatst bijgewerkt: 08/10/2020 - 15:04
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten juiste zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. In dit dossier leest u hier alles over.
ACM

ACM

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 15:06
In dit dossier vindt u informatie over de acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) in de huisartsensector. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in deze zaak, die sinds april 2010 liep. Daarbij is de LHV volledig vrijgesproken van enige overtreding van de mededingingswet. De boete die de ACM in een eerdere fase aan de LHV had opgelegd, is daarmee ook geschrapt. Hieronder vindt u meer informatie over deze zaak.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 14/02/2020 - 09:27
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
  • Volgende