Spring naar content

Integraal zorgakkoord (IZA)

Met de vuist op tafel, dat is de titel van onze notie waarin we klip en klaar hebben staan wat we nu nodig hebben. Die punten moeten terugkomen in het IZA of in een sectoraal akkoord. Niet in algemene termen, maar concreet en afdwingbaar zodat we als huisartsen in ons dagelijks werk de effecten zien en ervaren. De vuist komt daarvoor al regelmatig op de vergadertafel. Die vuist hebben we met z’n allen samen ook laten zien op het Malieveld.

Sinds april 2022 zijn er gesprekken over een Integraal Zorgakkoord (IZA). Het ministerie van VWS is daarbij in gesprek met verschillende partijen in de zorg, waaronder de LHV. Als LHV toetsen wij deze versie op onze voorwaarden en vragen wij u als lid om uw mening te geven over het IZA.

Tijdlijn

1 april 2022

Start gesprekken

We maken ons hard voor afdwingbare afspraken. Het was de les van vorige hoofdlijnakkoorden. Die bevatten mooie beloften over extra geld, toch hielden de zorgverzekeraars de hand op de knip.

1 mei 2022

Met de vuist op tafel

De notitie Met de vuist op tafel maakt maakt onze eisen in acht punten heel concreet.

27 juni 2022

Actieweek en manifestatie

Van 27 juni t/m 1 juli vroegen we extra aandacht voor de huisartsenzorg. Een week vol huisartsengeluid, met als sluitstuk de manifestatie op het Malieveld.

4 juli 2022

Onderhandelen

De hele zomer wordt er keihard aan het IZA gewerkt. Bestuursleden van LHV en VPH, MT-leden en beleidsadviseurs denken en onderhandelen actief mee.

12 augustus 2022

Volgende versie IZA

VWS presenteert volgende versie van het IZA. Deze mist nog steeds de gevraagde concrete oplossingen voor de urgente problemen.

16 augustus 2022

Landelijke Ledenvergadering

De analyse van het bestuur wordt besproken. Die stelt dat in ieder geval voor de ANW-zorg en Meer Tijd voor de patiënt concretere afspraken moeten komen.

18 augustus 2022

Doorgeven breekpunten

We geven onze breekpunten door aan VWS. Lees onze bezwaren in het bericht Nieuwste versie zorgakkoord: handen nog niet op elkaar

29 augustus 2022

Conceptversie klaar

Conceptversie 0.95 klaar

31 augustus 2022

Bestuurlijk overleg

LHV en VPH zetten op het hoogste niveau de zaak nog één keer op scherp met concrete eisen.

1 september 2022

Definitieve conceptversie klaar

Het Integraal Zorgakkoord (pdf) is klaar

2 september 2022

Digitale ledenraadpleging LHV en VPH

De LHV-leden geven via de peiling individueel hun advies aan de LHV-ambassadeurs. Van 2 t/m 8 september

8 september 2022

Extra garanties

Een extra bijeenkomst van de landelijke ledenvergadering om vragen te beantwoorden en de uitkomsten van de peiling te delen.

11 september 2022

Bespreking uitkomst ledenraadpleging

Brief van de minister. Minister Kuipers stelt zich persoonlijk garant voor het nakomen van de afspraken in het zorgakkoord.

12 september 2022

‘Nee, tenzij’ tegen zorgakkoord

Onze landelijke ledenvergadering besluit dat we het Integraal Zorgakkoord nu niet ondertekenen. Lees waarom wij ‘Nee, tenzij’ tegen het zorg akkoord zeggen.

13 september 2022

Toelichting op ‘Nee, tenzij’ aan andere deelnemers IZA

Wij geven toelichting op ons besluit om het IZA nu niet te tekenen.

15 september 2022

Ledenvergadering bijgepraat over zorgakkoord

Bestuur praat de ambassadeurs bij over ons overleg dat wij sinds ‘Nee, tenzij’ gehad hebben.

16 september 2022

Ondertekening IZA door anderen

De partijen die akkoord zijn, zetten hun handtekening onder het Integraal Zorgakkoord.

Nieuws over het integraal zorgakkoord

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor

De huisartsen die samen de landelijke ledenvergadering van de LHV vormen, hebben tijdens een lange bespreking maandagavond 12 september besloten

Meer nieuws

Wat is onze inzet?

De inzet bij deze bespreking bevat geen verrassingen. Het zijn de punten waar elke huisarts tegen aanloopt. De inzet waar wij mee aan tafel gaan is:

 • Meer tijd voor de patiënt
  Noodzakelijk omdat de zorg voor en rondom kwetsbare patiënten goed geregeld en geleverd moet worden. Patiënten en zorgverleners hebben dan meer tijd om samen te beslissen over vervolgzorg, wel of niet doorbehandelen, veranderen van leefstijl, levenseindevraagstukken. Het realiseren van meer tijd voor patiënten en zorgverleners is een directe investering in preventie en de juiste zorg op de juiste plek.
 • Herijken bekostiging
  Het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg is te ingewikkeld geworden en moet herijkt worden op het huidige basistakenpakket en het huidige kostenniveau. De praktijkkosten en de werkdruk lopen op ten opzichte van de inkomsten.
 • Acute zorg
  In de acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden, (in combinatie met de huisartsenpraktijken overdag) zullen het beheersen van de werkdruk, het efficiënt inzetten van schaarse capaciteit en het optimaal inzetten van digitale middelen (bijvoorbeeld zelftriage of beslisondersteuning), het vormgeven van geïntegreerde spoedposten en zorgcoördinatie de komende jaren de agenda bepalen.
 • Digitalisering
  De LHV ziet betere gegevensuitwisseling als randvoorwaarde voor passende zorg.
 • Organisatie en infrastructuur
  Huisartsen en praktijken in de wijk worden ondersteund en ontzorgd.

De kracht van de huisartsenzorg

De huisartsenzorg is de basis van de gezondheidszorg in Nederland. Voor maar 20 euro per maand kunnen 17 miljoen mensen elke dag bij de huisarts terecht. Patiënten waarderen de zorg van de huisarts en zijn team. De huisarts lost 94% van de klachten van patiënten die de praktijk bezoeken, samen met die patiënt passend op. Ook tijdens de coronacrisis is de huisartsenzorg zoveel mogelijk door gegaan. 

Wat maakt de huisartsenzorg zo bijzonder?

 1. De huisarts is dichtbij, bekend, luistert en is toegankelijk en betrouwbaar.
 2. De huisarts levert met zijn team kwaliteit op basis van de laatste stand van de wetenschap en praktijk en werkt nauw samen met collega-huisartsen, andere zorgprofessionals en sectoren in de zorg.
 3. De huisarts werkt kleinschalig in en met een team waar iedereen elkaar kent, professioneel autonoom, met ruimte voor eigen invulling en ondernemerschap, eigentijds en modern. De huisartsen hebben zich regionaal georganiseerd en worden efficiënt en effectief ondersteund door lokale en regionale organisaties.
 4. De huisarts is met zijn team een inspirerende gids in zorg én welzijn, kent en levert context zowel voor patiënten als voor partners in de keten en kijkt met de patiënt wat wel en niet zinvol is.
 5. De huisarts biedt continuïteit van zorg, een stabiele (terugval-)basis en medisch-generalistische zorg zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren.
 6. De huisarts draagt bij aan het overbruggen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid en de veerkracht in onze maatschappij.

Wat was het hoofdlijnenakkoord 2018 – 2022

Download de samenvatting van het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 of lees de hele tekst