De wetten op een rij

 
De wetgeving in de gezondheidszorg is behoorlijk omvangrijk. Denk aan: de Wkkgz, de WGBO, de wet BIG, de AVG en de Zorgverzekeringswet . Wat houden deze wetten precies in en met welke wetten heeft u in de praktijk te maken?

Relevante wetgeving voor u

We hebben de relevante wet- en regelgeving voor huisartsen voor u op een rij gezet. Daarnaast verwijzen we naar relevante informatie over wetgeving en gedragsregels die de KNMG al voor u verzameld heeft. 

Geldend voor alle huisartsen: BIG, Wkkgz, WGBO

Alle huisartsen zijn gebonden aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit van de zorg die de individuele huisarts levert. Daarnaast moeten alle huisartsen volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) goede zorg leveren, een klachtenfunctionaris en klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. De rechten en plichten van huisarts en patiënt zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Bekijk ook meer over de rechten van de patiënt.

Geldend voor praktijkhouders: Wkkgz, WTZi, Zvw, Mw

Praktijkhouders zijn aan meer regelgeving gebonden dan bijvoorbeeld hidha's en waarnemers. Zo moeten praktijkhouders op basis van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) goede zorg leveren en de kwaliteit van de door hen geleverde zorg bewaken, beheersen en waar nodig te verbeteren. Ook moeten praktijkhouders op basis van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) besteden. Gelukkig voldoet, gezien de gemiddelde omvang van een huisartspraktijk, in de meeste gevallen een accountantsverklaring. Daarnaast verbiedt de Mededingingswet (Mw) praktijkhouders om te onderhandelen over de prijs of concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen.

Links vindt u alle relevante wetten alfabetisch geordend. We hebben de wetten hieronder inhoudelijk ingedeeld op voor u relevante thema's.

Thema's Wetgeving
Bestuur WTZi, Wkkgz
Beroepsgeheim WGBO
Concurrentie WMGMw
Dossier WGBO*
Financiering Zvw
Gedwongen opname WVGGZ en WZD
Gegevensoverdracht

WGBO*gegevensuitwisseling,
Wabvpz

Gemeente Wmo
Geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO
Jaarverslag WTZi, Wkkgz
Klachtenregeling Wkkgz
Kwaliteit BIG, Wkkgz
Langdurige zorg Wlz
Marktwerking Mw
Mededinging Mw
Medicatie Geneesmiddelenwet
Ondersteuning gemeente Wmo
Ongevallen en rampen WVR
Patiëntenrechten WGBOWabvpz
Plichten WGBO
Privacy WBPWGBO
gegevensuitwisselingWabvpz
Taakherschikking BIG
Tarieven WMGZvw
Vrijheidsbeperkende middelen & maatregelen WVGGZ en WZD
Zorgverzekering ZvwWlz