Voor een gezonde huisartsenzorg

De wetten op een rij

 
De wetgeving in de gezondheidszorg is behoorlijk omvangrijk. Denk aan: de Wkkgz, de WGBO, de wet BIG, de WKCZ en de Zorgverzekeringswet . Wat houden deze wetten precies in en met welke wetten heeft u in de praktijk te maken?

Relevante wetgeving voor u

We hebben de relevante wet- en regelgeving voor huisartsen voor u op een rij gezet. Daarnaast verwijzen we naar relevante informatie over wetgeving en gedragsregels die de KNMG al voor u verzameld heeft. 

Geldend voor alle huisartsen: BIG, Wkkgz, WGBO

Alle huisartsen zijn gebonden aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit van de zorg die de individuele huisarts levert. Daarnaast moeten alle huisartsen volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten zijn bij een klachtenregeling. De rechten en plichten van huisarts en patiënt zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Bekijk ook meer over de rechten van de patiënt.

Geldend voor praktijkhouders: KWZ, WTZi, Zvw, Mw

Praktijkhouders zijn aan meer regelgeving gebonden dan bijvoorbeeld hidha's en waarnemers. Zo moeten praktijkhouders op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) een kwaliteitssysteem hebben en jaarlijks een jaarverslag opstellen. Ook moeten praktijkhouders op basis van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) besteden. Gelukkig voldoet, gezien de gemiddelde omvang van een huisartspraktijk, in de meeste gevallen een accountantsverklaring. Daarnaast verbiedt de Mededingingswet (Mw) praktijkhouders om te onderhandelen over de prijs of concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen.

Links vindt u alle relevante wetten alfabetisch geordend. We hebben de wetten hieronder inhoudelijk ingedeeld op voor u relevante thema's.

Thema's Wetgeving
Bestuur WTZiKWZ
Beroepsgeheim WGBO
Concurrentie WMGMw
Dossier WGBO*
Financiering Zvw
Gedwongen opname BOPZ
Gegevensoverdracht WGBO*gegevensuitwisseling
Gemeente Wmo
Geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO
Jaarverslag WTZiKWZWkkgz
Klachtenregeling Wkkgz
Kwaliteit BIGKWZWkkgz
Langdurige zorg Wlz
Marktwerking Mw
Mededinging Mw
Medicatie Geneesmiddelenwet
Ondersteuning gemeente Wmo
Ongevallen en rampen WVR
Patiëntenrechten WGBO
Plichten WGBO
Privacy WBPWGBOgegevensuitwisseling
Taakherschikking BIG
Tarieven WMGZvw
Vrijheidsbeperkende middelen & maatregelen BOPZ
Zorgverzekering ZvwWlz